Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012':

- Zapis Φ20F8/h6 dotyczy pasowania ........
- Jakie połączenie wału z kołem zębatym jest przedstawione na rysunku? ........
- Który z wymienionych metali charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła? ........
- Proces nawęglania należy przeprowadzić dla stali o oznaczeniu ........
- Obróbka wykańczająca, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni przedmiotu, wykonywana za pomocą miękkich tarcz i materiałów ściernych to ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK MECHANIK - CZERWIEC 2012Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik mechanik. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz obiektów mechanicznych,
 • Rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działanie oraz zastosowanie,
 • Klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn,
 • Rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów mechanicznych,
 • Rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki mechanicznej materiałów,
 • Rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznych,
 • Określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych,
 • Rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych,
 • Rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie,
 • Stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił,
 • Wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe,
 • Przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych na podstawie praw i zasad kinematyki i dynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Przeprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych na podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki,
 • Analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i interpretować jej wyniki,
 • Dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych,
 • Sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów,
 • Wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w pracach związanych z obsługą maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do zakresu wykonywanych prac,
 • Wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.