TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - próbny (kwalifikacja Z3)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
Nie ma obecnie testów w tej kategori.

Testy darmowe:
   ● STYCZEŃ 2012 (pytań: 50) 
   ● próbny (pytań: 24) 
   ● CZERWIEC 2012 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 


ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - próbny KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Podstawowe uprawnienia pracownika ochrony określa: ........
- Kajdanki można założyć na ręce trzymane z tyłu osobie: ........
- Najwyższym stanowiskiem w wewnętrznych służbach ochrony jest ........
- O odporności krat okiennych na wyrwanie decyduje ........
- Trening z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych prowadzony jest na czterech poziomach zaawansowania umiejętności i obejmuje strzelania (według poziomu zaawansowania): ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • identyfikować system prawny Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stosować wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia oraz normy prawne w planowaniu, organizacji i praktycznym wykonywaniu działalności ochronnej;
 • interpretować pod względem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia związane z ochroną osób i mienia;
 • rozróżniać i posługiwać się pojęciami z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia;
 • rozróżniać poziomy kierowania i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji w podejmowaniu decyzji;
 • dobierać właściwe algorytmy postępowania i taktykę działania w trakcie planowania i realizacji podejmowanych działań ochronnych;
 • czytać rysunek techniczny, budowlany i dokumentację zabezpieczenia technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji fizycznej ochrony obszaru, obiektu, urządzenia i transportu;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ochronnych;
 • planować, organizować i realizować różne formy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, dobierając właściwe metody przekazywania wiedzy i formy realizacji zadań;
 • prezentować sposób prowadzonych działań ochronnych w formie szkiców i schematów, analiz, raportów i sprawozdań.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • stosować zweryfikowane dane do wypełniania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy ochronnej oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych działań ochronnych;
 • weryfikować dane dotyczące zdarzeń przestępczych na terenie obiektów, obszarów i urządzeń objętych ochroną;
 • analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz bieżący i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów, urządzeń i transportów;
 • wyjaśniać przyczyny powstawania naruszeń prawa i innych zdarzeń na podstawie dostępnej dokumentacji z dotychczasowych działań ochronnych;
 • weryfikować informacje pod względem ich wykorzystania w formułowaniu decyzji o rodzaju podjętych działań ochronnych;
 • systematyzować materiały i informacje w celu przeprowadzenia kalkulacji sił i środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań ochronnych;
 • opracować plan ochrony na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji;
 • sporządzić katalog informacji niezbędnych do określenia potrzeb szkoleniowo-sprzętowych w planowanych i realizowanych działaniach ochronnych.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przypisanych czynnościom ochronnym oraz obowiązujących na obszarach, obiektach, urządzeniach i w transportach;
 • określać i oceniać zagrożenia występujące na terenach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń oraz na terenach do nich przyległych;
 • obsługiwać i utrzymywać w sprawności i gotowości środki ochrony osobistej, sprzęt i wyposażenie oraz urządzenia zabezpieczenia technicznego;
 • dobierać i stosować środki ochrony osobistej i wyposażenia zgodnie z potrzebami wykonywanych działań ochronnych i przepisami prawa;
 • określać zasady współdziałania z podmiotami działającymi na terenie chronionym oraz z podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania działań ochronnych.
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.