LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2016':

- Równanie przedstawia reakcję zachodzącą podczas oznaczania żelaza metodą miareczkowania ........
- Do identyfikacji substancji polegającej na wyznaczeniu wartości współczynników załamania światła stosuje się ........
- Które z przedstawionych reakcji zachodzą na elektrodach platynowych podczas elektrolizy azotanu(V) miedzi(II)? ........
- Wykres przedstawia przewodność roztworów kwasów, zasad i soli. Z analizy wykresu wynika, że konduktywność elektrolityczna roztworu ........
- Aparat Soxhleta stosuje się do ekstrakcji składnika ........
- Do podstawowych kryteriów oceny jakości ropy naftowej należą: ........
- Znając zasadę działania polarymetru i wzór: , można oznaczyć stężenie ........
- Na którym rysunku przedstawiono przyrząd do pomiaru współczynnika załamania światła? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2016