TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B27)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B27)':

- Do procesów higienizacji osadów ściekowych należy ........
- Informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przyłącza kanalizacyjnego odczytuje się z ........
- Oblicz, korzystając ze wzoru i danych zawartych w tabeli, średniodobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr [m3/d] dla osiedla, które będzie liczyło 850 mieszkańców. Dla całego osiedla zaprojektowano wodociąg i kanalizację, a dla mieszkań maksymalny standard wyposażenia z centralnym ogrzewaniem ciepłej wody. ........
- Korzystając z przedstawionego cennika, oblicz koszt zakupu izolacji kauczukowych dla przewodów poziomych instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 3/4" i długości 30 m, wiedząc, że zalecane grubości izolacji w zależności od średnicy rurociągu wynoszą dla:
- dn 15 do dn 20 - 20 mm,
- dn 25 do dn 32 - 30 mm,
- dn 40 do dn 100 równa się średnicy zewnętrznej rury w mm. ........
- Na podstawie oględzin można określić stan techniczny instalacji kanalizacyjnej prowadzonej ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B27)Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych, z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania;
1.2. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie oraz określać zasady doboru poszczególnych materiałów, elementów, urządzeń oraz uzbrojenia do wykonania instalacji oraz sieci sanitarnych, z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania;
1.3. rozpoznawać poszczególne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne;
1.4. określać sposoby realizacji poszczególnych instalacji oraz sieci sanitarnych;
1.5. określać zasady organizacji i zagospodarowania placu budowy;
1.6. określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy;
1.7. określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów, elementów i urządzeń do wykonania sieci oraz instalacji sanitarnych;
1.8. posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego;
1.9. określać zasady wykonywania i organizacji robót sieciowych oraz instalacyjnych: centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
1.10. określać zasady wykonywania inwentaryzacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
1.11. określać zasady wykonywania odbiorów wykonanych sieci oraz instalacji sanitarnych;
1.12. określać zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i konserwacyjnych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi;
2.2. sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót;
2.3. dobierać materiały, uzbrojenie, przybory i urządzenia oraz narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych;
2.4. sporządzać harmonogramy, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy, związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie;
2.5. sporządzać przedmiary robót, kosztorysy, zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.2. stosować przepisy prawa budowlanego podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.3. wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz sieci sanitarnych;
3.4. określać wymagania stawiane instalacjom, urządzeniom i sieciom sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych.