Kwalifikacja B8 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B8 - STYCZEŃ 2016':

- Jaki jest procentowy spadek przykanalika na przedstawionym rysunku? ........
- Zawory bezpieczeństwa na sieci wodociągowej należy zamontować ........
- Oblicz koszt zakupu 30 m rury kanalizacyjnej z rur PVC-U o średnicy 500 mm, jeżeli cena rury o długości 6 m wynosi 3 300 zł. ........
- Sieć kanalizacyjna jest wykonana z przewodów kamionkowych o średnicy wewnętrznej 600 mm i osadzona na podsypce z piasku. Ile wynosi grubość podsypki, jeżeli stanowi ona 25% średnicy sieci kanalizacyjnej? ........
- Do połączenia rur wodociągowych z polietylenu należy użyć ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B8 - STYCZEŃ 2016Opis wymagań kwalifikacji B.8 (Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych):

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
2) rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików;
3) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą;
11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową;
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych;
14) wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
15) wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych;
16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
Uczeń:
1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
3) rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje;
4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;
5) planuje kolejność wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
9) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych;
10) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych;
11) wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z budową i remontem sieci gazowych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
13) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych;
16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych;
17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami;
18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;
2) rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych;
3) rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;
10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
14) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
15) wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
16) przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.