TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B8)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B8)':

- Jaki jest procentowy spadek przykanalika na przedstawionym rysunku? ........
- Zawory bezpieczeństwa na sieci wodociągowej należy zamontować ........
- Oblicz koszt zakupu 30 m rury kanalizacyjnej z rur PVC-U o średnicy 500 mm, jeżeli cena rury o długości 6 m wynosi 3 300 zł. ........
- Sieć kanalizacyjna jest wykonana z przewodów kamionkowych o średnicy wewnętrznej 600 mm i osadzona na podsypce z piasku. Ile wynosi grubość podsypki, jeżeli stanowi ona 25% średnicy sieci kanalizacyjnej? ........
- Do połączenia rur wodociągowych z polietylenu należy użyć ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH - STYCZEŃ 2016 (B8)Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych, z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania;
1.2. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie oraz określać zasady doboru poszczególnych materiałów, elementów, urządzeń oraz uzbrojenia do wykonania instalacji oraz sieci sanitarnych, z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania;
1.3. rozpoznawać poszczególne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne;
1.4. określać sposoby realizacji poszczególnych instalacji oraz sieci sanitarnych;
1.5. określać zasady organizacji i zagospodarowania placu budowy;
1.6. określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy;
1.7. określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów, elementów i urządzeń do wykonania sieci oraz instalacji sanitarnych;
1.8. posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego;
1.9. określać zasady wykonywania i organizacji robót sieciowych oraz instalacyjnych: centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
1.10. określać zasady wykonywania inwentaryzacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
1.11. określać zasady wykonywania odbiorów wykonanych sieci oraz instalacji sanitarnych;
1.12. określać zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i konserwacyjnych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi;
2.2. sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót;
2.3. dobierać materiały, uzbrojenie, przybory i urządzenia oraz narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych;
2.4. sporządzać harmonogramy, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy, związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie;
2.5. sporządzać przedmiary robót, kosztorysy, zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.2. stosować przepisy prawa budowlanego podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.3. wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz sieci sanitarnych;
3.4. określać wymagania stawiane instalacjom, urządzeniom i sieciom sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych;
3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych.