Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2016':

- Na rysunku przedstawiono instalację wodociągową dwustrefową z rozdziałem ........
- Jaką średnicę ma przewód doprowadzający ciepłą wodę użytkową do pionu w pralni budynku, zgodnie z rzutem przedstawionym na rysunku? ........
- Fazowanie zewnętrznej krawędzi rury kanalizacyjnej PVC Ø110 należy wykonać ........
- Poziome przewody instalacji zimnej wody powinny być prowadzone nad przewodami instalacji ........
- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wodociągowej można rozpocząć po ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2016Opis wymagań kwalifikacji B.9 (Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych):

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych;
2) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;
3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
4) rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
5) określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych;
6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych;
7) sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót;
8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii;
9) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
11) wykonuje połączenia rur, montuje uzbrojenie, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych;
14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami ścieków;
15) wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
16) ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;
3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazowych;
7) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;
8) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych;
9) przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót;
11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z montażem instalacji gazowych;
12) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;
13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia jakość wykonania instalacji gazowych;
16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych;
18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
Uczeń:
1) charakteryzuje źródła energii;
2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;
4) klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów;
5) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;
6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń;
7) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych;
10) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;
11) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową instalacji grzewczych;
13) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych;
14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych;
15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych;
16) ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych;
17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych;
18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych;
19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami.

4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
Uczeń:
1) określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;
2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
4) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
5) sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
6) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
7) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo- -pomiarową instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
13) ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.