LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Na rysunku przedstawiono instalację wodociągową dwustrefową z rozdziałem ........
- Jaką średnicę ma przewód doprowadzający ciepłą wodę użytkową do pionu w pralni budynku, zgodnie z rzutem przedstawionym na rysunku? ........
- Fazowanie zewnętrznej krawędzi rury kanalizacyjnej PVC Ø110 należy wykonać ........
- Poziome przewody instalacji zimnej wody powinny być prowadzone nad przewodami instalacji ........
- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji wodociągowej można rozpocząć po ........
- Wynik wstępnej próby szczelności instalacji wodociągowej wykonanej z rur z tworzywa sztucznego uznaje się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut ciśnienie spadnie nie więcej niż o ........
- Kuchenka gazowa dwupalnikowa zalicza się do urządzeń gazowych ........
- Wlot czujnika detektora gazu ziemnego do kontrolowania stężenia gazu ziemnego w pomieszczeniu należy umieścić w odległości 0,5 m ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)