LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017':

- Do robót pomocniczych przy budowie sieci wodociągowej zalicza się wykonywanie ........
- Do dezynfekcji przewodu wodociągowego należy stosować roztwór chlorku ........
- Na schemacie ciągu redukcyjnego stacji gazowej filtr gazu oznaczono cyfrą ........
- Którego z przedstawionych na rysunkach elementów nie wykorzystuje się przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych przyłącza gazowego z przewodów polietylenowych? ........
- Na rysunku przedstawiono przykład znakowania za pomocą słupka oznacznikowego gazociągu ułożonego w ziemi. Oznaczenie określa kolejny numer w kierunku znakowania punktu ........
- Do oczyszczania czynnika grzewczego sieci ciepłowniczej z dużych zanieczyszczeń służy ........
- Przed ułożeniem sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w gruntach luźnych nawodnionych należy przeprowadzić prace związane ........
- Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia odbioru technicznego sieci ciepłowniczej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2017