Kwalifikacja AU36 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie rachunkowości)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - STYCZEŃ 2018':

- Sklep Wnętrza Maria Majewska złożył w Hurtowni DANMAL sp. z o.o. zamówienie na:
- 8 sztuk farby ceramicznej 5 l w cenie netto 55,00 zł/szt.
- 12 sztuk farby lateksowej 10 l w cenie netto 46,00 zł/szt.

W dniu 10.01.2018 r. otrzymano fakturę nr 130/01/2018 potwierdzającą dokonany zakup. Kontrola księgowa dokumentu wykazała błąd ........
- W księgach handlowych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TARMA sp. z o.o. otrzymany weksel należy zaksięgować w następujący sposób ........
- Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się ........
- Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej Hurtowni TARA sp. z o.o. sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. ustal wartość towarów w magazynie w rzeczywistej cenie zakupu. ........
- Którą zasadę rachunkowości opisuje zacytowany fragment ustawy o rachunkowości? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU36 - STYCZEŃ 2018Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,