LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2018':

- Który z kosztorysów powinien sporządzić wykonawca, jeżeli w trakcie wykonywania robót inwestor zmienił w dokumentacji pierwotną planowaną ilość robót? ........
- Częścią kosztorysu, która zawiera zestawienie wartości poszczególnych elementów robót, jest ........
- Zbrojenie główne stopy fundamentowej przedstawionej na rysunku jest wykonane w postaci siatki zbrojeniowej, składającej się z ........
- Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy 0307 z KNR 2-01 określ ile roboczogodzin potrzeba na odspojenie 20 m3 gruntu kategorii III i jego przewóz na odległość 5 m. ........
- Z których kolumn tablicy 0125 należy skorzystać przy sporządzaniu kosztorysu robót ziemnych, obejmujących ręczne usunięcie ziemi urodzajnej bez darni o grubości 20 cm z przewozem gruntu taczkami? ........
- Na podstawie fragmentu tablicy z KNR 2-01 oblicz, ile roboczogodzin i maszynogodzin potrzeba do wycięcia 50 sztuk drzew o średnicy 16 cm przy użyciu piły mechanicznej. ........
- Przedmiar robót budowlanych zawiera opis robót w kolejności ........
- Na podstawie informacji zawartych we fragmencie tablicy 0204 z KNR 2-02 oblicz ilość desek iglastych o grubości 25 mm potrzebnych do wykonania pięciu stóp trapezowych o objętości 1,0 m3 każda, zakładając jednokrotne użycie deskowania. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2018