LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2018

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2018':

- Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, podlega karze ........
- Na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie powinno być umieszczone ........
- Profesjonalną ocenę wydatku energetycznego pracownika można zlecić ........
- Korzystny wpływ na układ kostno-stawowy i sprawność fizyczną ma ........
- Działanie rakotwórcze w środowisku pracy wykazują czynniki ........
- Wartość średnią stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina oznacza się symbolem ........
- Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza poszkodowanemu pracownikowi ........
- Środkiem dydaktycznym podczas szkolenia okresowego bhp jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2018