LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2019':

- Mianowany roztwór tiocyjanianu amonu NH4SCN stosowany jest jako titrant w oznaczaniu bromków metodą miareczkowania ........
- Z opisu wynika, że do oznaczenia wapnia w glukonianie wapnia stosuje się miareczkowanie ........
- Na schemacie przedstawiono bieg promieni światła w ........
- Mangan ulega utlenieniu w reakcji ........
- W oznaczeniach kompleksonometrycznych dużej grupy kationów metali jako titrant stosowany jest związek chemiczny o ogólnym wzorze Na2H2Y. Przebieg oznaczenia przedstawia schematyczny zapis równania reakcji. Który z jonów metali nie jest oznaczany tą metodą? ........
- W wyrażeniu na iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) baru: Kso = [Ba2+][SO42-], stężenia jonów Ba2+ i SO42- występują jako ........
- Zawartość kwasu octowego oznaczano alkacymetrycznie, mierząc zmiany przewodnictwa właściwego mieszaniny reakcyjnej w wyniku dodawania roztworu NaOH. Przebieg miareczkowania przedstawiają linie ........
- Błąd kwasowy i błąd sodowy powodują ograniczenia w stosowaniu elektrody ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU60 - STYCZEŃ 2019