LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2011

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2011':

- Jaka jest maksymalna średnica przedmiotu przedstawionego na rysunku? ........
- Jakie działanie prewencyjne należy podjąć, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozerwania tarczy szlifierskiej? ........
- Gdy ciężar, który należy podnieść, przekracza dopuszczalny udźwig urządzenia transportowego, operator tego urządzenia powinien ........
- Do której metody oceny ryzyka zawodowego należy zastosować przedstawioną tabelę? ........
- W konstrukcji wykrojnika przewidziano szczelinę o wysokości a = 10 mm. Określ na podstawie zamieszczonego wyciągu z dokumentacji procesu technologicznego, którą z wymienionych odległości S można zastosować jako bezpieczną odległość od strefy zagrożenia. ........
- W dwukondygnacyjnym budynku magazynu materiałów biurowych szerokość biegu schodów z parteru na piętro wynosi 0,9 m. Oceń, korzystając z danych podanych w tabeli, czy szerokość biegu schodów spełnia wymagania zawarte w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. ........
- Na postawie danych z ramki oceń ryzyko zawodowe hutnika szkła narażonego na promieniowanie podczerwone, jeżeli zmierzona na tym stanowisku wartość średnia natężenia promieniowania dla skóry wynosi Eśr = 490 W/m2, a NDN jest równe 700 W/m2. ........
- Okresowa analiza stanu bhp w zakładzie pracy, sporządzana przez inspektora bhp za okres roku, nie powinna zawierać informacji dotyczących ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2011