Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2009


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2009':

- Umowa w której jeden przedsiębiorca udziela zezwolenia drugiemu na prowadzenie działalności pod swoim znakiem handlowym z wykorzystaniem swojego know-how, metod technicznych i handlowych, określonych procedur oraz zobowiązuje się do udzielania stałej pomocy i doradztwa, to umowa ........
- Faza cyklu gospodarczego charakteryzująca się stałym i postępującym wzrostem produkcji i cen, wzrostem zatrudnienia oraz spadkiem bezrobocia to ........
- Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z zasobów budżetowych, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego to ........
- Wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego do niej wkładu i nie ma prawa do reprezentowania spółki wobec osób trzecich, to ........
- Zakupione przez przedsiębiorstwo obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu powyżej 1 roku zalicza się do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2009Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,