Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2013

(Prowadzenie rachunkowości)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2013':

- Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, dotyczących wyników inwentaryzacji towarów w przedsiębiorstwie handlowym, ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych. ........
- W przedsiębiorstwie handlowym w dokumentacji inwentaryzacyjnej spisu z natury każdy składnik towarów wykazano tylko jeden raz. Oznacza to, że kierowano się zasadą ........
- Dowodem księgowym, na podstawie którego wydawane są materiały do zużycia na potrzeby produkcyjne przedsiębiorstwa, jest ........
- Pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację osobową pracownika od ustania stosunku pracy przez okres ........
- Nabyte oprogramowanie finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie usługowym zaliczane jest do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2013Opis wymagań kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości):

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Uczeń:
1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) sporządza zestawienie obrotów i sald;
17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Uczeń:
1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.