Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie rachunkowości)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2014':

- W grudniu 2013 r. przedsiębiorstwo zakupiło i przyjęło do eksploatacji samochód ciężarowy o wartości początkowej 42 000 zł. Jednostka stosuje amortyzację podatkową. Podstawowa stawka amortyzacji wynosi 10%, środek trwały amortyzowany będzie metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika podwyższającego 2,0. Roczny odpis amortyzacyjny w 2014 r. wyniesie ........
- Który ze wskaźników rentowności informuje, jaka jest kwota zysku netto przypadająca na 1 złotówkę kapitału własnego zaangażowanego w działalność? ........
- Polecenie zapłaty to ........
- Na podstawie przedstawionego wyciągu bankowego oblicz saldo końcowe na rachunku bieżącym na 31.05.2014 r. ........
- Akcje obce nabyte w celu lokaty kapitału zalicza się w bilansie przedsiębiorstwa do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU36 - CZERWIEC 2014Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,