Kwalifikacja AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014':

- Obrotem konta nazywa się ........
- Elastyczność cenowa podaży to stosunek procentowej zmiany ........
- W tabeli podano nazwy kont oraz strony, na których dokonano zapisów stanów początkowych oraz księgowań operacji gospodarczych. Wskaż, która pozycja odzwierciedla błędne zapisy na kontach. ........
- Pan Jacek Miłek planuje w przyszłym roku sfinansowanie wyjazdu do Chin dla trzech kierowników swojego przedsiębiorstwa w nagrodę za wygranie konkursu Firma z Przyszłością 2013. Planowany koszt wycieczki wynosi 22 000 zł. W celu pozyskania środków finansowych na wycieczkę postanowił założyć lokatę w banku na okres 1 roku. Oprocentowanie lokat terminowych wynosi 10% w stosunku rocznym. W celu uzyskania planowanej kwoty powinien wpłacić na lokatę kwotę w wysokości ........
- Z zamieszczonego poniżej fragmentu faktury wynika, że klient za zakupiony towar zapłaci sprzedawcy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,