Kwalifikacja E3 + E4 - próbny


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E3 + E4 - próbny':

- Na schemacie znajduje się symbol silnika ........
- Element oznaczony na rysunku symbolem 1V1 przedstawia zawór ........
- Warunkiem przejścia między krokiem 1 a 2 jest spełnienie określonych warunków logicznych. Wskaż te warunki. ........
- Na zamieszczonym rysunku przedstawiono schemat czujnika ........
- Wskaż, który typ siłownika można zastosować w układzie zasilanym sprężonym powietrzem o ciśnieniu p = 0,8 MPa, jeżeli jest wymagana siła teoretyczna 50 daN i przemieszczenie 10 cm. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E3 + E4 - próbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik mechatronik. Absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać pojęcia, określenia i wielkości stosowane w mechatronice;
 • interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych i w instrukcjach obsługi;
 • interpretować sekwencje i rozkazy w programach do sterowników programowalnych;
 • rozpoznawać części i podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie informacji zawartych w dokumentacji technicznej;
 • określać sekwencje działania na podstawie graficznego opisu działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozpoznawać media robocze oraz określać ich właściwości;
 • rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz określać ich funkcje;
 • wskazywać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metody ich usuwania;
 • dobierać elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kontrolno-pomiarową do badania funkcji i parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • określać technologię montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych;
 • dobierać metody napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • analizować sporządzony graficzny opis działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać media robocze;
 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w odniesieniu do urządzeń mechatronicznych;
 • obliczać wielkości fizyczne i określać parametry pracy urządzeń mechatronicznych;
 • interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej do planowania napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej stosownie do prac montażowych, demontażowych, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych podczas wykonywania prac przez technika mechatronika.