Kwalifikacja AU35 - STYCZEŃ 2015

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU35 - STYCZEŃ 2015':

- Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest ........
- W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków? ........
- W magazynie towary są wydawane i wyceniane metodą FIFO (pierwsze weszło-pierwsze wyszło). W magazynie stan towaru X na dzień 1 grudnia wynosił 0. W grudniu zakupiono i przyjęto do magazynu następujące ilości towaru X, podane w tabeli. Dnia 14 grudnia 2014 r. wydano odbiorcy 400 sztuk towaru X na podstawie dowodu Wz-Wydanie zewnętrzne. Ustal wartość wydanego z magazynu towaru X. ........
- Magazynier, sporządzając ręcznie dokument PW- Przychód wewnętrzny, popełnił błąd polegający na wpisaniu nieprawidłowej ilości przyjętych wyrobów. Stwierdzoną pomyłkę powinien poprawić poprzez ........
- Kasjer, sporządzając na koniec dnia Raport kasowy, w pozycji "Stan kasy obecny" powinien wykazać kwotę ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU35 - STYCZEŃ 2015Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ekonomista. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności gospodarczej, finansów i rachunkowości,
 • Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych,
 • Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa),
 • Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych,
 • Stosować zasady rachunkowości,
 • Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
 • Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa,
 • Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
 • Rozliczać wyniki inwentaryzacji,
 • Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe,
 • Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty,
 • Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych,
 • Wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych,