LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2015':

- Który z wymienionych rodzajów kosztorysów sporządza zamawiający? ........
- Na podstawie rysunku przedstawiającego warstwy posadzki wskaż grubość warstwy izolacji termicznej ........
- Korzystając z danych podanych w tabeli, wskaż wartość współczynnika, którą należy przyjąć przy obliczaniu nakładów robocizny na malowanie stolarki okiennej ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby równej 0,15 m2. ........
- Korzystając z danych zawartych w poniższej tabeli oblicz ilość zaprawy cementowo-wapiennej marki m.15, niezbędną do wykonania 75 m2 tynku kategorii III na ścianie. ........
- Przedmiar robót wykonuje się ........
- Na podstawie przekroju drogi oblicz, ile wynosi powierzchnia warstwy ścieralnej, na odcinku drogi o długości 300 m? ........
- Obmiar robót budowlanych sporządza się na podstawie ........
- Obmiar robót budowlanych wykonuje się w celu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2015