LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - WRZESIEŃ 2015

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - WRZESIEŃ 2015':

- Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudnianie kobiety ciężarnej w godzinach nadliczbowych jest ........
- Wolna objętość pomieszczenia stałej pracy wynosi 39 m3. Ilu pracowników, zgodnie z przepisami bhp, może jednocześnie pracować w tym pomieszczeniu? ........
- Stanowisko pracy księgowej, zgodnie z zasadami ergonomii, powinno posiadać ........
- Szacowanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna polega na ........
- Do czynników fizycznych środowiska pracy zalicza się ........
- Do ograniczenia zagrożeń powinny być zastosowane w pierwszej kolejności środki ........
- Rejestr wypadków przy pracy nie zawiera ........
- Najlepszą metodą przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - WRZESIEŃ 2015