LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2015':

- Kosztorys inwestorski sporządza ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy wskaż wartość współczynnika, którą należy przyjąć przy obliczaniu nakładów robocizny na malowanie skrzydeł drzwiowych płytowych z szybą o powierzchni 0,15 m2. ........
- Zgodnie z przedstawionym wyciągiem ze specyfikacji szczegółowych Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0 do wykonania podbudowy boiska będzie użyta kostka betonowa ........
- Zaplanowano wykonanie żelbetowych słupów o przekroju 40 x 40 cm. Z której kolumny tablicy 0208 należy przyjmować dane do obliczenia nakładów R, M, S? ........
- Ile betonu należy zamówić do wykonania stropu płytowego żelbetowego płaskiego o grubości 10 cm w pięciu garażach, każdy o wymiarach w świetle ścian nośnych 3 x 6 m? ........
- Ile godzin pracy pompy do betonu wymaga wykonanie 73 m3 ławy fundamentowej żelbetowej o szerokości 70 cm w deskowaniu U-Form? ........
- Zapis KNR 2-01 0217/04 oznacza, że kosztorysowane są roboty ........
- Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tablicy oblicz, ile roboczogodzin potrzebnych jest do wykonania 100 m2 ściany o grubości 25 cm z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowej. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - CZERWIEC 2015