LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2016

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2016':

- Praca kobiety w ciąży przy obsłudze monitorów komputerowych jest ........
- Pyły wełny i bawełny zaliczane są do grupy pyłów ........
- Na równowagę cieplną ciała człowieka ma wpływ ........
- Do prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych należą ........
- Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy przy ośmiogodzinnym narażeniu wynosi ........
- Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku ........
- Koszt ubezpieczenia wypadkowego ponosi ........
- Które z obowiązkowych szkoleń BHP musi zakończyć się sprawdzeniem wiedzy oraz umiejętności pracownika z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2016