Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2014

(Ochrona osób i mienia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2014':

- Wywiad ochronny ma na celu ........
- Pracownik ochrony wykonujący ochronę osoby w środkach masowej komunikacji może być wyposażony ........
- Działania ochrony osobistej mogą ograniczać swobodę poruszania się osoby chronionej i zmieniać jej tryb życia ........
- Kiedy pracownik ochrony, chroniąc osobę, może wezwać inne osoby do zachowania się zgodnego z prawem? ........
- Do której imprezy organizator prawidłowo dobrał liczbę pracowników służby porządkowej i informacyjnej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2014Opis wymagań kwalifikacji Z.3 (Ochrona osób i mienia):

1. Organizowanie ochrony osób
Uczeń:
1) analizuje potencjalne zagrożenia ochranianej osoby;
2) gromadzi informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń na podstawie wywiadu ochronnego;
3) określa oraz planuje stan ilościowy ochrony osobistej (szyki ochronne);
4) określa wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony;
5) określa sektory obserwacji dla poszczególnych pracowników ochrony osobistej;
6) reaguje na zaistniałe zagrożenia ochranianej osoby;
7) stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ochranianej osoby, zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaj imprezy masowej;
2) określa stan osobowy i wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych;
3) wyznacza strefy do ochrony dla poszczególnych pracowników;
4) określa zadania służbom porządkowym i informacyjnym;
5) określa stopień zagrożenia imprezy masowej;
6) zapobiega powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji;
7) stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa;
9) przestrzega zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi;
10) współpracuje z innymi formacjami ochronnymi.
3. Organizowanie ochrony mienia
Uczeń:
1) wyznacza strefy ochrony mienia;
2) określa stan osobowy ochrony obiektu;
3) wyznacza zadania pracownikom ochrony, w celu wykonania ochrony mienia;
4) określa stopień zagrożenia obiektu;
5) reaguje na zaistniałe zagrożenia mienia;
6) prowadzi dokumentację związaną z realizacją ochrony mienia;
7) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.
4. Dozór urządzeń i systemów alarmowych
Uczeń:
1) wyznacza strefy ochrony obiektu;
2) rozróżnia techniczne środki zabezpieczenia obiektu;
3) przestrzega norm i stosuje homologacje i certyfikaty przy dozorze systemów alarmowych;
4) podejmuje działania po sygnale z systemu alarmowego;
5) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.
5. Organizowanie ochrony wartości pieniężnych
Uczeń:
1) rozpoznaje przedmiot konwojowania;
2) określa potrzeby transportowe i wyznacza skład osobowy konwoju;
3) określa uzbrojenie i wyposażenie konwoju;
4) określa czas trwania i trasę konwoju;
5) prowadzi dokumentację związaną z konwojowaniem wartości pieniężnych;
6) rozpoznaje i usuwa zagrożenia bezpieczeństwa konwoju;
7) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.