Kwalifikacja Z5 - CZERWIEC 2013

(Świadczenie usług opiekuńczych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z5 - CZERWIEC 2013':

- Myśli samobójcze, długotrwale utrzymujący się obniżony nastrój, problemy z motywacją do działania, to typowe objawy ........
- Która z wymienionych osób, ze względu na zaburzenia orientacji i pamięci, nie powinna samodzielnie wychodzić na spacery? ........
- Opiekunka zauważyła, że uległo zmianie zachowanie podopiecznej. Jest ona smutna, unika rozmów na temat rodziny. Zachowanie to świadczy o problemach ........
- Osoba, która nie jest w stanie samodzielnie ubrać się i przygotować posiłku, wymaga pomocy ........
- Osoba z zaburzeniami psychicznymi ma trudności w rozpoznawaniu pieniędzy. Aby rozwiązać jej problem należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z5 - CZERWIEC 2013Opis wymagań kwalifikacji Z.5 (Świadczenie usług opiekuńczych):

1. Organizowanie prac opiekuńczych
Uczeń:
1) rozpoznaje objawy chorobowe ze strony poszczególnych układów i narządów osoby podopiecznej;
2) rozpoznaje, na podstawie analizy dokumentacji i obserwacji, sytuację zdrowotną i społeczną osoby podopiecznej oraz warunki jej życia;
3) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niepełnosprawności;
4) określa potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka i sposoby ich zaspakajania;
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
6) organizuje środowisko życia osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
7) dobiera metody i techniki pracy opiekuńczej, odpowiedniej do potrzeb osoby podopiecznej;
8) przestrzega zasad opracowania indywidualnego planu opieki nad osobą podopieczną i pomocy tej osobie;
9) opracowuje plan pomocy i opieki nad osobą podopieczną;
10) planuje techniki, metody i narzędzia pracy z osobą podopieczną w warunkach domowych;
11) dobiera techniki, metody i narzędzia pracy do realizacji zaplanowanych działań opiekuńczych;
12) planuje formy i metody wsparcia osoby podopiecznej w środowisku lokalnym;
13) organizuje wsparcie na rzecz osoby podopiecznej i współpracę z jej środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
14) planuje techniki monitorowania działań opiekuńczych;
15) prowadzi dokumentację pracy z osobą podopieczną.
2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
Uczeń:
1) świadczy usługi opiekuńcze zgodnie z procedurami i standardami opieki;
2) rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych zagrażających zdrowiu i życiu osoby podopiecznej;
3) stosuje metody i techniki udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
4) przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osoby podopiecznej;
5) określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i zaspakajania potrzeb fizjologicznych osoby podopiecznej;
6) wykonuje zabiegi higieniczne u osoby niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad i metod zapobiegania odleżynom i odparzeniom osoby podopiecznej;
8) opiekuje się osobą podopieczną w różnych fazach choroby przewlekłej;
9) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
10) wykonuje zlecone przez lekarza okłady i kompresy osobie podopiecznej;
11) przestrzega zasad przygotowywania i podawania leków drogą doustną osobie podopiecznej;
12) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;
14) określa rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej przez osobę podopieczną;
15) prowadzi ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;
16) określa zasady obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych przez osobę podopieczną;
17) pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;
18) przygotowuje osobę podopieczną oraz jej rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji;
19) pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarządzaniu finansami osobistymi;
20) dobiera metody i środki do utrzymania mieszkania w czystości;
21) przestrzega zasad żywienia dietetycznego;
22) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
23) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynności opiekuńczych.
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
Uczeń:
1) analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych;
2) pomaga osobie podopiecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;
3) określa metody integracji osoby podopiecznej ze środowiskiem lokalnym;
4) inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej;
5) określa formy i metody organizowania czasu wolnego;
6) organizuje różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb, możliwości oraz zasobów środowiska lokalnego;
7) analizuje metody usprawniania i aktywizowania osoby podopiecznej w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
8) planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby podopiecznej;
9) dobiera metody przygotowania osoby podopiecznej do korzystania z pomocy technicznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
11) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby podopiecznej.