TECHNIK LOGISTYK - Próbny


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK LOGISTYK - Próbny':

- Pakowanie i oznakowanie wyrobów gotowych to czynności ........
- Największą zaletą transportu lotniczego jest ........
- Poniższa tabela ilustruje pakiet usług logistycznych oferowanych przez ........
- Która z niżej podanych grup charakteryzuje zadania ekologistyki? ........
- Sklep komputerowy zakupił w hurtowni partie komputerów. Kopia faktury przedstawionej na rysunku jest dowodem księgowym dla ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK LOGISTYK - PróbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik logistyk. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosować terminologię z zakresu logistyki, opisującą zagadnienia dotyczące infrastruktury, technik i technologii procesów logistycznych stosowanych w realizacji przepływów fizycznych i informacyjnych;
 • rozróżniać zadania logistyczne w aspekcie planowania, organizowania, realizacji i kontroli czynności;
 • rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w logistyce;
 • opisywać zarządzanie zapasami i transportem;
 • opisywać przestrzeń magazynową, rozplanowanie magazynu i operacje magazynowe;
 • określać rodzaje zapasów, zasady odnawiania zapasów i rozmieszczenia zapasów w sieci oraz rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
 • rozróżniać oprogramowanie specjalistyczne do planowania i realizacji, kontroli i weryfikacji zadań logistycznych;
 • rozróżniać zadania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami ekologistyki;
 • rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • sporządzać dokumenty związane z logistyczną obsługą klientów;
 • obliczać i planować koszty magazynowania;
 • planować zaopatrzenie materiałowe i łańcuchy dostaw towarów;
 • sporządzać zamówienia na towary i usługi w języku polskim i obcym;
 • sporządzać harmonogramy zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływów fizycznych i informacyjnych oraz kosztów i czasów realizacji zadań; kalkulować koszty usług logistycznych z uwzględnieniem ich podziału i struktury.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika i stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w obszarze działań logistycznych;
 • stosować zasady i dobór odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej do poszczególnych rodzajów zadań logistycznych;
 • wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac logistycznych;
 • wskazywać zasady z zakresu ekologistyki stosowane podczas realizacji zadań;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowisku pracy.