Kwalifikacja R21 + R22 - próbny


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R21 + R22 - próbny':

- Określenie "krajobraz pierwotny" odnosi się do krajobrazu ........
- Rośliną o zdrewniałej części nadziemnej jest ........
- Preparaty chemiczne, których zadaniem jest zwalczanie na roślinach ozdobnych przędziorków, to ........
- Przedstawiony na planie ogród jest zaprojektowany w stylu ........
- Wskaż, która z przedstawionych na zdjęciach ławek pasuje stylem do wiejskiej chaty. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R21 + R22 - próbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik architektury krajobrazu. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia używane w architekturze krajobrazu;
 • klasyfikować rodzaje obiektów architektury krajobrazu;
 • rozpoznawać grupy, gatunki i odmiany roślin ozdobnych na podstawie cech morfologicznych;
 • rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ozdobnych;
 • rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz sposoby ich stosowania w produkcji roślin ozdobnych;
 • rozpoznawać chwasty, szkodniki oraz choroby roślin ozdobnych;
 • rozróżniać style architektoniczne w sztuce ogrodowej kształtujące się w różnych okresach historycznych;
 • wskazywać zasady sporządzania inwentaryzacji terenu oraz projektów obiektów architektury krajobrazu i elementów architektury ogrodowej;
 • rozróżniać elementy architektury i wyposażenia terenów zieleni oraz zasady ich konserwacji;
 • interpretować dokumentację projektowo-techniczną dla poszczególnych etapów realizacji projektów obiektów architektury krajobrazu;
 • identyfikować zasady urządzania, pielęgnowania i eksploatacji obiektów architektury krajobrazu;
 • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślin ozdobnych oraz urządzaniu i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • dobierać technologie produkcji roślin ozdobnych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego;
 • dobierać gatunki i odmiany roślin ozdobnych do rodzaju terenów zieleni;
 • dobierać elementy architektury i wyposażenia terenów zieleni do rodzaju terenów zieleni;
 • dobierać przyrządy i narzędzia geodezyjne do pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;
 • obliczać objętości mas ziemnych przy pracach związanych z ukształtowaniem terenu;
 • dobierać materiały budowlane w projektowaniu elementów architektury krajobrazu;
 • dobierać metody i techniki do zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • analizować sporządzoną dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu;
 • stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • analizować sporządzone kosztorysy na wykonanie prac związanych z projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 
 • stosować przepisy prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wskazywać zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska występujące podczas wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu;
 • stosować procedury postępowania w razie wypadku;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.