LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA BD25 + BD30 - CZERWIEC 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 52111 - Który rodzaj kosztorysu należy wykonać, jeżeli w trakcie prac remontowych, polegających na wymian...
 • Pytanie nr 52112 - Określ na podstawie rysunku, ile wynosi różnica wysokości pomiędzy spocznikami A i B.
 • Pytanie nr 52113 - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest
 • Pytanie nr 52114 - Korzystając z tabeli, wskaż zalecany sposób krycia dachu o podłożu wykonanym z desek oraz pochyle...
 • Pytanie nr 52115 - Na podstawie rysunku określ, ile wynosi rozstaw osiowy pomiędzy szynami torowiska żurawia wieżowe...
 • Pytanie nr 52116 - Na podstawie podanych w tabeli stawek wskaż region, w którym występuje najniższa średnia stawka n...
 • Pytanie nr 52117 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy z KNR 2-01 0230 oblicz czas pracy spycharki g...
 • Pytanie nr 52118 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie z tablicy KNR 2-02 0205, oblicz nakład roboczogodzin ...
 • Pytanie nr 52119 - Ile kategorii gruntu dla celów kosztorysowych można wyróżnić na podstawie KNR 2-01 Budowle i robo...
 • Pytanie nr 52120 - Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie tablicy KNR 2-02 0290 podaj numer kolumny, z któ...
 • Pytanie nr 52121 - Oblicz powierzchnię deskowania bocznego wykopu o długości 15 m i przekroju przedstawionym na rysu...
 • Pytanie nr 52122 - Według KNR norma zużycia desek iglastych obrzynanych o grubości 25 mm zapisana w postaci ułamka w...
 • Pytanie nr 52123 - Na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej dla belki żelbetowej oblicz łączną długość oraz masę ...
 • Pytanie nr 52124 - Na podstawie szkicu inwentaryzacyjnego sali szkolnej podaj długość odcinka ściany pomiędzy otwora...
 • Pytanie nr 52125 - W wyniku obmiaru odkładu gruntu kategorii III objętość mas ziemnych w stanie spulchnionym wyniosł...
 • Pytanie nr 52126 - Na podstawie obmiaru dachu dwuspadowego o dwóch jednakowych powierzchniach połaci uzyskano następ...
 • Pytanie nr 52127 - W założeniach do kosztorysowania przyjęto stawkę roboczogodziny netto dla prac remontowych 16,00 ...
 • Pytanie nr 52128 - Na podstawie załączonego fragmentu założeń wyjściowych do kosztorysu inwestorskiego na budowę pro...
 • Pytanie nr 52129 - Założenia wyjściowe do kosztorysowania są ustalane przez
 • Pytanie nr 52130 - Korzystając z tabeli, oblicz koszt wykonania 200 m2 poziomej izolacji przeciwwilgociowej, składaj...
 • Pytanie nr 52131 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy z KNR 2-01 0206 oblicz koszt pracy sprzętu ni...
 • Pytanie nr 52132 - Na podstawie przedstawionego fragmentu podsumowania kosztorysu oblicz całkowitą wartość kosztów p...
 • Pytanie nr 52133 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy KNR 2-02 0209 oblicz koszt wykonania deskowan...
 • Pytanie nr 52134 - Wykonawca po złożeniu oferty w zamówieniach publicznych, lecz przed upływem terminu składania ofe...
 • Pytanie nr 52135 - Elementem kończącym postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest
 • Pytanie nr 52136 - Na podstawie fragmentu kosztorysu określ, który materiał stanowi największy koszt robót drogowych...
 • Pytanie nr 52137 - Na podstawie rzutu parteru budynku oblicz powierzchnię pomieszczeń, w których należy wykonać tera...
 • Pytanie nr 52138 - Oblicz wartość kosztorysową robót brutto wiedząc, że wartość kosztorysowa robót netto wynosi 8 20...
 • Pytanie nr 52139 - W skład dokumentacji przetargowej wchodzi
 • Pytanie nr 52140 - Zamówieniem z wolnej ręki jest tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
 • Pytanie nr 52141 - Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., do...
 • Pytanie nr 52142 - Pierwsze pięć cyfr w kodzie Wspólnego Słownika Zamówień CPV pozwala na identyfikację
 • Pytanie nr 52143 - Wysokość przedstawionego na rysunku stropu gęstożebrowego typu Fert wynosi
 • Pytanie nr 52144 - Na podstawie tabeli ustal szacunkową wartość przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy ul...
 • Pytanie nr 52145 - Na podstawie tabeli podaj prawidłowy wskaźnik procentowy do obliczenia wartości prac projektowych...
 • Pytanie nr 52146 - Korzystając z tabeli, ustal kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla robót dotyczących wykonania ...
 • Pytanie nr 52147 - Na podstawie załączonego fragmentu ogłoszenia o zamówienie publiczne na roboty budowlane wynika, ...
 • Pytanie nr 52148 - Zgodnie z fragmentem SIWZ dotyczącym opisu sposobu przygotowania oferty
 • Pytanie nr 52149 - Na rysunku przedstawiono plan projektowanego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Szacunkowa wart...
 • Pytanie nr 52150 - Na podstawie przedstawionego podsumowania kosztorysu ofertowego oblicz wartość kosztów zakupu mat...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ