Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - CZERWIEC 2010TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - CZERWIEC 2010':

- Który z wymienionych aktów prawnych określa uprawnienia pracownika ochrony na obszarach i w obiektach chronionych? ........
- Podczas ujęcia osoby, stwarzającej zagrożenie dla chronionego mienia, pracownik ochrony jest zobowiązany do ........
- Której z wymienionych osób można, zgodnie z obowiązującymi przepisami, założyć kajdanki na ręce trzymane z tyłu? ........
- W miejscu, które wymaga natychmiastowej i tymczasowej ochrony należy wystawić posterunek ........
- Które z wymienionych obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należą wyłącznie do kompetencji dowódcy zmiany wewnętrznej służby ochrony? ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - CZERWIEC 2010Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • identyfikować system prawny Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stosować wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia oraz normy prawne w planowaniu, organizacji i praktycznym wykonywaniu działalności ochronnej;
 • interpretować pod względem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia związane z ochroną osób i mienia;
 • rozróżniać i posługiwać się pojęciami z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia;
 • rozróżniać poziomy kierowania i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji w podejmowaniu decyzji;
 • dobierać właściwe algorytmy postępowania i taktykę działania w trakcie planowania i realizacji podejmowanych działań ochronnych;
 • czytać rysunek techniczny, budowlany i dokumentację zabezpieczenia technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji fizycznej ochrony obszaru, obiektu, urządzenia i transportu;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu w celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ochronnych;
 • planować, organizować i realizować różne formy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego, dobierając właściwe metody przekazywania wiedzy i formy realizacji zadań;
 • prezentować sposób prowadzonych działań ochronnych w formie szkiców i schematów, analiz, raportów i sprawozdań.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • stosować zweryfikowane dane do wypełniania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy ochronnej oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych działań ochronnych;
 • weryfikować dane dotyczące zdarzeń przestępczych na terenie obiektów, obszarów i urządzeń objętych ochroną;
 • analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz bieżący i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów, urządzeń i transportów;
 • wyjaśniać przyczyny powstawania naruszeń prawa i innych zdarzeń na podstawie dostępnej dokumentacji z dotychczasowych działań ochronnych;
 • weryfikować informacje pod względem ich wykorzystania w formułowaniu decyzji o rodzaju podjętych działań ochronnych;
 • systematyzować materiały i informacje w celu przeprowadzenia kalkulacji sił i środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań ochronnych;
 • opracować plan ochrony na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji;
 • sporządzić katalog informacji niezbędnych do określenia potrzeb szkoleniowo-sprzętowych w planowanych i realizowanych działaniach ochronnych.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przypisanych czynnościom ochronnym oraz obowiązujących na obszarach, obiektach, urządzeniach i w transportach;
 • określać i oceniać zagrożenia występujące na terenach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń oraz na terenach do nich przyległych;
 • obsługiwać i utrzymywać w sprawności i gotowości środki ochrony osobistej, sprzęt i wyposażenie oraz urządzenia zabezpieczenia technicznego;
 • dobierać i stosować środki ochrony osobistej i wyposażenia zgodnie z potrzebami wykonywanych działań ochronnych i przepisami prawa;
 • określać zasady współdziałania z podmiotami działającymi na terenie chronionym oraz z podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania działań ochronnych.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.