Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK ADMINISTRACJI - PróbnyTEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK ADMINISTRACJI - Próbny':

- Akt normatywny, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie przez wskazany organ w celu jej wykonania, to ........
- Instytucja prawa cywilnego polegająca na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia, jest określana mianem ........
- Po otrzymaniu informacji i ich selekcji, należy informacje użyteczne skierować do ........
- Księgowanie operacji gospodarczych w tej samej kwocie na dwóch różnych kontach po przeciwnych stronach dwóch kont jest konsekwencją stosowania zasady ........
- Wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obrazujące relację zysku do innych wielkości ekonomicznych, to wskaźniki ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK ADMINISTRACJI - PróbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik administracji. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać pojęcia z zakresu prawa i ekonomii,
 • Charakteryzować strukturę organów administracji publicznej oraz ich kompetencje,
 • Określać instytucje prawa cywilnego i administracyjnego,
 • Rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony,
 • Rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Określać zasady organizacji i zarządzania jednostkami, zakładami budżetowymi oraz przedsiębiorstwami,
 • Rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych,
 • Klasyfikować dowody księgowe,
 • Rozróżniać wskaźniki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej,
 • Rozpoznawać zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji działalności przedsiębiorstw,
 • Interpretować akty prawne,
 • Stosować klasyfikację budżetową,
 • Analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • Analizować sporządzone notatki urzędowe, protokoły, pisma,
 • Obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej,
 • Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej,
 • Stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania prac biurowych,
 • Wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Stosować przepisy instytucji w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów,
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.