Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2011TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2011':

- Na rysunku przedstawiony jest budynek z dachem ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który z wymienionych materiałów budowlanych ma największą wytrzymałość na rozciąganie? ........
- Deskowanie ślizgowe najodpowiedniejsze jest do wykonywania ........
- W stropie nad nieogrzewaną piwnicą konieczne jest wykonanie izolacji ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK BUDOWNICTWA - STYCZEŃ 2011Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik budownictwa. Absolwent powinien umieć:

  • Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
  • Rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania,
  • Rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnienie ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania,
  • Rozpoznawać różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazywać ich zastosowanie,
  • Określać zasady organizacji placu budowy w zakresie zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza socjalnego,
  • Określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów budowlanych,
  • Określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy,
  • Określać zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań,
  • Posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy, dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego,
  • Rozróżniać rodzaje obciążeń budowlanych, analizować i określać ich wielkość dla poszczególnych elementów budowli,
  • Określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,
  • Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
  • Wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi: obliczać wielkości obciążeń, wielkości charakteryzujące przekrój, wielkości statyczne w belkach i kratownicach, naprężenia i odkształcenia w prostych elementach, przekroje elementów oraz zbrojenie,
  • Sporządzać dokumenty związane z procesem budowlanym: dziennik budowy, księgę obmiarów, dokumentacją inwestycyjną, płacową, magazynową oraz zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe,
  • Interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów budowlanych,
  • Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Copyright © 2008-2017 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.