TECHNIK ELEKTRYK - próbny (kwalifikacja E7 + E8)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
   ● STYCZEŃ 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● STYCZEŃ 2011 (pytań: 50) 
   ● próbny (pytań: 24) 
   ● CZERWIEC 2012 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2011 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 


ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK ELEKTRYK - próbny KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Element oznaczony numerem 1, to łącznik ........
- Rozpiętość przęsła linii napowietrznej, to odległość pozioma między ........
- Fragment instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego oznaczony literą X to ........
- Element oznaczony numerem X, to ........
- Wskaż prawidłową kolejność czynności załączania układu przedstawionego na rysunku ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik elektryk. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosować nazwy, pojęcia, określenia, definicje oraz prawa z dziedziny elektrotechniki;
 • rozpoznawać symbole graficzne elementów elektrycznych stosowanych w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych;
 • rozpoznawać typy sieci elektroenergetycznych;
 • rozróżniać parametry techniczne instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych;
 • określać stan instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie wyników pomiarów ich parametrów;
 • rozpoznawać podzespoły instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na rysunkach technicznych, schematach elektrycznych i schematach montażowych;
 • rozpoznawać podzespoły instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie parametrów podawanych na tabliczkach znamionowych i w dokumentacji techniczno-ruchowej;
 • rozpoznawać środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • rozpoznawać symbole graficzne elementów linii napowietrznych i kablowych na mapach geodezyjnych zawartych w dokumentacjach oraz w schematach ideowych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych;
 • stosować normy, przepisy, instrukcje w zakresie montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń oraz linii napowietrznych i kablowych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • wykonywać obliczenia wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i przemiennego;
 • dobierać przyrządy i narzędzia pomiarowe do pomiaru określonych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
 • sporządzać kosztorys ofertowy dotyczący zużycia materiałów oraz kosztów wykonania usługi;
 • sporządzać kalkulację kosztów związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, układu elektrycznego niskiego napięcia, wybranych operacji monterskich w sieciach elektrycznych;
 • interpretować wartości wielkości elektrycznych oraz parametrów techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie wartości rezystancji izolacji, spadków napięcia, obciążenia prądowego przewodów, impedancji pętli zwarcia, prądów zwarciowych i czasów trwania zwarcia;
 • dobierać specjalistyczne narzędzia do montażu instalacji, urządzeń lub sieci elektrycznych;
 • obliczać wartości zabezpieczeń na podstawie danych znamionowych instalacji, urządzenia lub sieci elektrycznych;
 • obliczać długości przewodów zasilających oraz dobierać ich przekroje z uwzględnieniem odległości od źródła zasilania;
 • obliczać wartości nastaw zabezpieczeń termicznych napędów w oparciu o dane znamionowe odbiorników.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • rozróżniać środki ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska stosowane w pracach montażowych i eksploatacyjnych;
 • wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz mienia i środowiska występujące podczas prac montażowych i eksploatacyjnych;
 • stosować zabezpieczenia podczas montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń oraz sieci elektrycznych;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej do prac przy montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń oraz sieci elektrycznych;
 • wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach przy montażu i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych, szczególnie porażonym prądem elektrycznym.
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.