Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - próbnyTEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - próbny':

- Wskaż czynnik o najmniejszym wpływie ograniczającym życie organizmów lądowych ........
- Na podstawie zamieszczonej mapy, określ stan atmosfery w Warszawie. ........
- Do warunków meteorologicznych, które wpływają niekorzystnie na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, podwyższając (zwłaszcza w okresie zimowym) ich stężenie w powietrzu, zalicza się ........
- Jaka organizacja z mocy ustawy może koordynować system państwowego monitoringu środowiska? ........
- Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra środowiska zabrania się odprowadzania ścieków ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - próbnyZakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ochrony środowiska. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów dokumentacji technicznych i technologicznych
 • definiować podstawowe prawa przyrody; 
 • wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne;
 • czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów;
 • charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi;
 • opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych w środowisku;
 • wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami;
 • operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska w Polsce;
 • określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych;
 • stosować przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników badań oraz odpowiednich przepisów i norm;
 • obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, na podstawie posiadanych wyników badań środowiska;
 • przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na podstawie przedstawianych wyników badań;
 • opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami naturalnymi i antropogenicznymi;
 • wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska,  dokonywać prawidłowego poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium;
 • przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia wyników prac;
 • oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie odpowiednich przepisów.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • dobierać odpowiednią odzież ochronną i zabezpieczenia w trakcie wykonywania badań;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, które mogą wystąpić w trakcie prac terenowych;
 • wykonywać zadania w laboratoriach chemicznych, pracowniach specjalistycznych, zgodnie z wymogami odnośnego regulaminu prac;
 • stosować przepisy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wskazywać sposoby odpowiedzialnego postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.