TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - próbny (kwalifikacja R7 + R8)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● próbny (pytań: 21) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 


ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - próbny KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Wskaż czynnik o najmniejszym wpływie ograniczającym życie organizmów lądowych ........
- Na podstawie zamieszczonej mapy, określ stan atmosfery w Warszawie. ........
- Do warunków meteorologicznych, które wpływają niekorzystnie na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, podwyższając (zwłaszcza w okresie zimowym) ich stężenie w powietrzu, zalicza się ........
- Jaka organizacja z mocy ustawy może koordynować system państwowego monitoringu środowiska? ........
- Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra środowiska zabrania się odprowadzania ścieków ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik ochrony środowiska. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów dokumentacji technicznych i technologicznych
 • definiować podstawowe prawa przyrody; 
 • wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne;
 • czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów;
 • charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi;
 • opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych w środowisku;
 • wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami;
 • operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska w Polsce;
 • określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych;
 • stosować przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników badań oraz odpowiednich przepisów i norm;
 • obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, na podstawie posiadanych wyników badań środowiska;
 • przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na podstawie przedstawianych wyników badań;
 • opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami naturalnymi i antropogenicznymi;
 • wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska,  dokonywać prawidłowego poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium;
 • przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia wyników prac;
 • oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie odpowiednich przepisów.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • dobierać odpowiednią odzież ochronną i zabezpieczenia w trakcie wykonywania badań;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, które mogą wystąpić w trakcie prac terenowych;
 • wykonywać zadania w laboratoriach chemicznych, pracowniach specjalistycznych, zgodnie z wymogami odnośnego regulaminu prac;
 • stosować przepisy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wskazywać sposoby odpowiedzialnego postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.