LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG5 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MG.05-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź proces ręcznego spawania gorącym powietrzem metodą ciągnioną sześciu płyt z polipropylenu w kształcie prostokąta o wymiarach 250 x 50±0,5 mm i grubości 2 mm. Schemat montażu płyt obrazuje rysunek 1. Do łączenia płyt użyj drutu polipropylenowego o przekroju okrągłym.
Najpierw wypełnij tabelę 3, Karta procesu spawania wykorzystując dane zawarte w tabeli 1, i tabeli 2. Następnie z magazynu pobierz odpowiednie płyty i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia procesu spawania, dobierz i zamontuj odpowiednią dyszę do spawarki.
Do wykonania zadania wykorzystaj zgromadzone w magazynie urządzenia, materiały i narzędzia ręczne oraz przyrządy pomiarowe.
Uruchom spawarkę, nastaw zalecaną wartość temperatury gazu, a po jej uzyskaniu zgłoś gotowość do wykonania spawania przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przystąp do montażu płyt za pomocą ścisków w sposób umożliwiający przeprowadzenie procesu spawania. Po montażu płyt rozpocznij spawanie. Wszystkie czynności i prace wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu zadania egzaminacyjnego pozostaw arkusz egzaminacyjny, zmontowane płyty, wykorzystywane narzędzia, materiały pomocnicze na uporządkowanym stanowisku pracy, a odpady umieść w specjalnym pojemniku.
Tabela 1. Zalecenia dotyczące wypełnienia spoin
Tabela 2. Parametry procesu spawania ręcznego metodą ciągnioną
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MG5