LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań. Dostępne są także do pobrania arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania (klucze oceniania). Umożliwiamy także NAUKĘ ZDALNĄ.Kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi jest w każdym teście losowa. Ułożony przez siebie test z kwalifikacji zawodowych można rozwiązać on-line na stronie lub wygenerować w formacie PDF, a później np. wydrukować. Umożliwia to łatwe przeprowadzanie przez nauczycieli próbnych testów zawodowych (można dla każdego ucznia wygenerować indywidulany test z losowym układem pytań i odpowiedzi). SZCZEGÓŁY TUTAJ

Większość pytań pochodzi z prawdziwych lub próbnych egzaminów zawodowych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w poprzednich latach.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu ‎kwalifikacji w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

- Dla osób, które kształcą się lub kształciły według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe).
- Dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe).
- Dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019 (kwalifikacje trzyliterowe).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego przy komputerze. Trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎
‎- z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
- z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową. Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.