LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - CZERWIEC 2020 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MS.12-01-20.06-SG


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Program instrukta偶u og贸lnego: Za艂o偶enia organizacyjne szkolenia.
wpisane:
R.1.1 miejsce obowi膮zywania programu: Szpital Miejski w Mys艂owicach
R.1.2 Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp i/lub Kodeks pracy
R.1.3 Podana pe艂na nazwa szkolenia: Szkolenie wst臋pne - instrukta偶 og贸lny
R.1.4 Cel szkolenia (wpisane wszystkie z podanych): zaznajomienie pracownika z: podstawowymi przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy obowi膮zuj膮cymi w danym zak艂adzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
R.1.5 Uczestnicy szkolenia (wpisane jedno z podanych): nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywaj膮cy u pracodawcy praktyk臋 studenck膮 i/lub szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich os贸b, kt贸re rozpoczynaj膮 prac臋.
R.1.6 Spos贸b organizacji szkolenia: instrukta偶 - przed rozpocz臋ciem przez pracownika pracy
R.1.7 艢rodki dydaktyczne: filmy, tablice, laptop, rzutnik multimedialny, folie do wy艣wietlania informacji, 艣rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub inne (wpisane co najmniej 3 poprawne merytorycznie).
R.1.8 Czas trwania szkolenia: 3 godziny lekcyjne lub zapis r贸wnowa偶ny
R.1.9 Kto przeprowadza instrukta偶 og贸lny (wpisane jedno z podanych): pracownik s艂u偶by
bezpiecze艅stwa i higieny pracy, osoba wykonuj膮ca u pracodawcy zadania tej s艂u偶by albo pracodawca, kt贸ry sam wykonuje takie zadania lub pracownik
wyznaczony przez pracodawc臋 posiadaj膮cy zas贸b wiedzy i umiej臋tno艣ci zapewniaj膮cy w艂a艣ciw膮 realizacj臋 programu instrukta偶u, maj膮cy aktualne za艣wiadczenie o uko艅czeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i
higieny pracy.
R.1.10 Potwierdzenie odbycia instrukta偶u og贸lnego: w Karcie szkolenia wst臋pnego
R.2 Rezultat 2: Program instrukta偶u og贸lnego: Szczeg贸艂owy program szkolenia.
wpisane:
R.2.1 Punkt 1: wpis zawiera minimum 2 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci:
- wyja艣nienia podstawowych poj臋膰 np.: bezpiecze艅stwo i higiena pracy, ochrona pracy, przepisy bhp, zasady bhp, ergonomia,
- wyja艣nienia istoty bezpiecze艅stwa i higieny pracy, kt贸r膮 jest zapobieganie
wypadkom przy pracy i chorobom zwi膮zanym z prac膮,
- wskazania 藕r贸de艂 prawa pracy (regulacji prawnych) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przepis贸w zawartych w Kodeksie pracy, w uk艂adach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy oraz ustawach i rozporz膮dzeniach dotycz膮cych pracy w s艂u偶bie
zdrowia,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.2 Punkt 2: wpis zawiera minimum 4 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- obowizk贸w pracodawcy w zakresie bhp,
- obowizk贸w os贸b kierujcych pracownikami w zakresie bhp,
- praw i obowizk贸w pracownika w zakresie bhp wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, uk艂adu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych regulamin贸w zak艂adowych i instrukcji,
- struktury organizacyjnej zak艂adu i roli poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych w
tej strukturze,
- zakresu dzia艂ania, zadai uprawnieorganizacji zwizkowych oraz spo艂ecznego
inspektora pracy,
- zakresu dzia艂ania, zadai uprawnies艂uby bezpieczestwa i higieny pracy,
- inne, dotyczce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.3 Punkt 3: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- odpowiedzialnoci pracodawcy za stan bhp w ca艂ym zak艂adzie oraz os贸b kierujcych pracownikami w zakresie przekazanych przez pracodawc臋 kompetencji i uprawnie艅,
- odpowiedzialnoci karnej pracodawcy za nara偶enie zdrowia lub 偶ycia pracownika oraz wykroczeniowej za wykroczenia przeciwko prawom pracownika wymienione w k.p.,
- zakresu dzia艂ania i uprawniePIP i PIS jako zewn臋trznych organ贸w nadzoru nad
warunkami pracy uprawnionych do nak艂adania kar,
- odpowiedzialnoci porzdkowej pracownika za nieprzestrzeganie przepis贸w bhp i p.po偶. (upomnienie, nagana, kara pieni臋偶na) oraz zasad karania pracownik贸w obowi膮zuj膮cych w zak艂adzie pracy,
- wyjanienia moliwoci rozwizania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku ra偶膮cego lub ustawicznego naruszenia przepis贸w bhp,
- inne, dotyczce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.4 Punkt 4: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- podzia艂u i oznakowania dr贸g na terenie zak艂adu,
- zasad poruszania sipieszych w zak艂adzie - instrukcji dotycz膮cej zasad ruchu na
drogach wewn膮trzzak艂adowych,
- ograniczew dostpie do miejsc wzbronionych oraz niebezpiecznych i sposob贸w ich oznakowania,
- wymog贸w dla dr贸g ruchu pieszego: powierzchnia, utrzymanie czysto艣ci itp.,
- wymog贸w dla dr贸g ewakuacyjnych, dr贸g i doj艣膰 przeciwpo偶arowych oraz ich
oznakowania,
- owietlenia dr贸g zewntrznych i wewntrznych cig贸w komunikacyjnych,
- inne, dotyczce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.5 Punkt 5: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia np.:
r贸de艂 powstawania czynnik贸w niebezpiecznych, szkodliwych i uci膮偶liwych zwi膮zanych z prac膮 w plac贸wkach s艂u偶by zdrowia oraz zagroeprzez nie powodowanych i skutk贸w ich oddzia艂ywania,
- sposob贸w ochrony przed wystpujcymi zagroeniami,
- rodzaj贸w i przyczyn powstawania chor贸b zwi膮zanych z wykonywan膮 prac膮, w tym chor贸b zawodowych oraz technicznych i organizacyjnych rodk贸w ochrony,
- okolicznoci i przyczyn najcz臋艣ciej wystpujcych wypadk贸w przy pracy,
- inne, dotyczce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.6 Punkt 7: wpis zawiera minimum 2 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- rodzaju wymaganej odzie偶y ochronnej oraz 艣rodk贸w ochrony indywidualnej stosowanych na stanowisku piel臋gniarki oraz wyja艣nienia zasad ich doboru i u偶ytkowania,
- zasad przydzia艂u 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y roboczej - okresy jej
u偶ytkowania oraz zasady prania, konserwacji i odka偶ania,
- obowi膮zku konsultowania przez pracodawc臋 przydzia艂u odzie偶y i 艣rodk贸w ochrony
indywidualnej z pracownikami lub ich przedstawicielami
- zak艂adowych tabel przydzia艂u 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego zapisanych regulaminie pracy, b膮d藕 uk艂adzie zbiorowym pracy jako wynik
konsultacji z pracownikami, - inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.7 Punkt 8: wpis zawiera minimum 2 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- roli pracownika w utrzymaniu czysto艣ci i higieny,
- obowi膮zku zapewnienia przez pracodawc臋 pomieszcze艅 i urz膮dze艅 higieniczno-sanitarnych oraz niezb臋dnych 艣rodk贸w higieny,
- 艣rodk贸w higieny jakie pracodawca ustali艂 do stosowania w zak艂adzie pracy,
- wp艂ywu utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na powstanie zagro偶e艅 po偶arowych,
wypadkowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.8 Punkt 9: wpis zawiera minimum 2 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- rodzaj贸w i celu przeprowadzania profilaktycznych bada艅 lekarskich oraz bada艅
sanitarno-epidemiologicznych,
- zasad kierowania pracownik贸w na badania profilaktyczne oraz ich finansowania,
- obowi膮zku pracownika poddania si臋 badaniom profilaktycznym i stosowania si臋 do
zalece艅 lekarza,
- prawa do sprzeciwu w przypadku niezgadzania si臋 pracodawcy lub pracownika ze
stwierdzeniami zawartymi w za艣wiadczeniu lekarskim,
- profilaktycznej opieki lekarskiej nad kobietami w ci膮偶y,
- zasad wydawania posi艂k贸w profilaktycznych i napoj贸w,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.9 Punkt 10: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- instrukcji bezpiecze艅stwa po偶arowego szpitala oraz instrukcji post臋powania na wypadek powstania po偶aru,
- zachowania si臋 pracownik贸w w przypadku wybuchu po偶aru lub innego zagro偶enia - zapoznanie z numerami telefon贸w alarmowych,
- zada艅 pracownik贸w w przypadku wybuch po偶aru i ewakuacji,
- zasad przeprowadzenia ewakuacji z budynku,
- technicznych system贸w zabezpiecze艅 przeciwpo偶arowych oraz rozmieszczenia
podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego, jego oznakowania i zasad obs艂ugi,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.10 Punkt 11: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- sposobu post臋powania pracownika, kt贸ry jest 艣wiadkiem wypadku przy pracy,
- obowi膮zk贸w pracodawcy w zakresie zorganizowania sprawnego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz zapewnienia 艣rodk贸w do jej udzielania,
- pokazania uczestnikom szkolenia, gdzie znajduj膮 si臋 punkty pierwszej pomocy i apteczki oraz zapoznania ich z wywieszonymi tam instrukcjami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie os贸b wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
- celu wyja艣nienia okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w,
- og贸lnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
- zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia 偶ycia i zdrowia, -
inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.3

........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI MS12