LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: EE.09-02-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.
Wykonaj aplikację internetową pomocnika CSS, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum o nazwie zad2.zip zabezpieczone hasłem: Css_$_Css Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele przedstawione na Obrazie 1.
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin należy wykonać operacje na bazie danych:
- Utworzenie bazy danych o nazwie: sklep z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
- Import do bazy sklep z pliku sklep.sql. Czynność należy udokumentować zrzutem ekranu, na którym powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel. Zrzut należy zapisać w formacie JPEG, pod nazwą import. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań.
- Zapytania sQl na bazie sklep zapisane do pliku kwerendy.txt. Wykonanie kwerend należy udokumentować zrzutami w formacie PNG o nazwach kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie imię, nazwisko i miasto klientów z miast: Legionowo, Warszawa
- Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę produktu dla produktów o cenie brutto wyższej od 500 zł
- Zapytanie 3: wybierające nazwę kategorii z tabeli kategorie i odpowiadającą jej wartość średniej arytmetycznej cen brutto produktów tej kategorii z tabeli produkty. Należy posłużyć się relacją.
- Zapytanie 4: wybierające id zamówienia, ilość i wartość z tabeli zamowienia oraz odpowiadającą im nazwę produktu z tabeli produkty dla klienta o id równym 2. Należy posłużyć się relacją
Obraz 1. Tabele bazy danych
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE9