LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: EE.09-04-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.
Wykonaj aplikację dla firmy zajmującej się wykonaniem sieci komputerowych, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum o nazwie zad4.zip zabezpieczone hasłem: SieciAKomPuterowe_! Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele przedstawione na Obrazie 1.
Obraz 1. Tabele bazy danych
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin należy wykonać operacje na bazie danych:
- Utworzenie bazy danych o nazwie: firma z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
- Import tabel do bazy firma z pliku baza.sql. Czynność należy udokumentować zrzutem ekranu, na którym powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel. Zrzut należy zapisać w formacie JPEG, pod nazwą import. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań.
- Zapytania SQL na bazie firma zapisane do pliku kwerendy.txt. Wykonanie kwerend należy udokumentować zrzutami w formacie PNG o nazwach kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwę i ilość materiałów oraz odpowiadającą im nazwę producenta dla materiałów, których jest więcej niż 9. Należy wykorzystać relację
- Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę materiału i odpowiadającą jej nazwę producenta oraz nazwę jednostki. Należy wykorzystać relację
- Zapytanie 3: tworzące użytkownika o nazwie zaopatrzenie na localhost z hasłem Z@op@trzenie
- Zapytanie 4: nadające prawa umożliwiające przeglądanie, aktualizację, dodawanie i usuwanie rekordów dla utworzonego użytkownika na wszystkich tabelach bazy firma
- Po wykonaniu zapytań 3, 4 należy wydać polecenie
SHOW GRANTS FOR 'zaopatrzenie'@'localhost';
Następnie należy wykonać zrzut ekranu z rezultatem polecenia i zapisać go pod nazwą grants.png. Zrzut powinien obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE9