LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Granice złoża kruszywa naturalnego tworzy prostokąt o powierzchni Pz = 80 000 m2. Opis wierceń geologicznych złoża przedstawiono w tabeli 2.
Roboty górnicze w nadkładzie polegać będą na całkowitym usunięciu humusu i skały płonnej znad złoża przy użyciu spycharek i przemieszczeniu ich na zwałowisko usytuowane po zachodniej stronie wyrobiska górniczego. Powierzchnia zdejmowanego nadkładu wyniesie Pn = 95 000 m2, a współczynnik rozluzowania mas nadkładowych kr = 1,2.
Po zakończeniu prac w nadkładzie zostanie wykonany wkop udostępniający złożowy. Kształt wkopu oraz jego parametry przedstawiono na rysunku. Przewiduje się, że w trakcie eksploatacji złoża powstaną straty eksploatacyjne Se = 10% Vz oraz pozaeksploatacyjne Spe = 15% Vz.
Roboty górnicze w zakładzie górniczym prowadzone będą w dwuzmianowym, 8-godzinnym systemie pracy przez 120 dni w roku, z użyciem jednej koparki jednonaczyniowej o wydajności eksploatacyjnej Q = 50 m3/h.
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- oblicz na podstawie opisu wierceń geologicznych złoża: średnią grubość nadkładu oraz średnią miąższość złoża. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 3,
- oblicz objętość nadkładu, która zostanie zdeponowana na zwałowisku. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 4,
- oblicz pole powierzchni i objętość wkopu udostępniającego złożowego. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 5,
- oblicz objętość złoża, straty eksploatacyjne i poeksploatacyjne w złożu oraz zasoby operatywne złoża. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 6.
- określ wydajności: zmianową, dzienną i roczną zakładu górniczego przy zastosowaniu jednej koparki jednonaczyniowej. Wyniki obliczeń zapisz w tabeli 7.
Do obliczeń wykorzystaj wzory obliczeniowe przedstawione w tabeli 1.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M10