LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorca udokumentował złoże kruszywa naturalnego o gęstości pozornej y = 2,0 Mg/m3, które częściowo jest zawodnione.
Nadkład zdjęty znad złoża urabiany będzie ładowarką, a następnie przemieszczony na zwałowisko zewnętrzne.
Złoże eksploatowane będzie jednym piętrem eksploatacyjnym (część sucha oraz część zawodniona) koparką pływającą chwytakową. Parametry techniczne koparki przedstawiono w tabeli 1. Roboty w złożu prowadzone będą systemem jednozmianowym przez 250 dni w roku. Zakłada się, że roczne wydobycie kruszywa naturalnego będzie wynosić 200 000 Mg.
Profil wyrobiska oraz schemat pracy koparki pływającej przedstawiono na rysunku 1.
m n.p.m
136 134 132 130 -128 126 hl24 122 hl20 118 Skala płonna
Rysunek 1. Profil wyrobiska oraz schemat pracy koparki pływającej
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- odczytaj z profilu wyrobiska (rysunek 1) rzędne wysokościowe piętra nadkładowego i złożowego oraz wysokości tych pięter. Wyniki zapisz w tabeli 3,
- oblicz wydajność rzeczywistą koparki pływającej chwytakowej. Wyniki zapisz w tabeli 4,
- oblicz wydajność roczną koparki pływającej chwytakowej. Wyniki zapisz w tabeli 5,
- porównaj uzyskany wynik wydajności rocznej koparki pływającej chwytakowej z wydajnością roczną kopalni - wybierz właściwą odpowiedź przez podkreślenie w tabeli 6.
Do obliczenia wydajności koparki pływającej chwytakowej wykorzystaj wzory podane w tabeli 2 oraz założenie, że każdorazowo chwytak będzie opuszczany do spągu złoża.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M10