LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M3 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.03-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj ręczne spawanie płyt z polietylenu o dużej gęstości w kształcie prostokąta o boku 200 x 150+5 mm i grubości 5 mm, metodą wahadłową z zastosowaniem gorącego powietrza. Schemat montażu płyt przedstawiono na rysunku 1.
Do łączenia płyt użyj drutu o przekroju okrągłym. Wypełnij Kartę procesu spawania (Tabela 2.), wykorzystując dane zawarte w tabeli 1. Następnie pobierz z magazynu odpowiednie płyty i materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia procesu spawania. Dobierz i zamontuj dyszę, uruchom spawarkę, nastaw zalecane wartości temperatury, a następnie zgłoś gotowość do wykonania spawania przewodniczącemu ZN. Po uzyskaniu zgody przystąp do montażu i spawania płyt. Do wykonania zadania wykorzystaj zgromadzone na stanowisku urządzenia, materiały i narzędzia ręczne oraz przyrządy pomiarowe.
Wszystkie czynności i prace wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu pracy odpady umieść w specjalnym pojemniku i uporządkuj stanowisko pracy.
Tabela 1. Parametry spawania gorącym powietrzem dla poszczególnych materiałów
Rysunek 1. Schemat montażu płyt
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M3