LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z14 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: Z.14-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Do poradni stomatologicznej na badanie kontrolne zgłosiła się 38-letnia pacjentka Pani Aniela Malińska.
Na podstawie Karty historii choroby oceń stan jamy ustnej pacjentki oraz oblicz wskaźnik PUWp.
Ustal i zapisz zalecenia pozabiegowe i higieniczne (środki do higieny jamy ustnej, częstotliwość mycia zębów, zalecenia dietetyczne i inne) dla pacjentki Anieli Malińskiej.
Przygotuj środki ochrony indywidualnej dla siebie i pacjenta (modele) oraz stanowisko pracy. Płyn dezynfekcyjny do dużych narzędzi jest już gotowy.
Wykonaj zabieg profilaktyczny - okłady na łyżkach jednorazowych piankowych pastą profilaktyczną Mi Pastę Plus na modelu z pełnym uzębieniem stałym, już oczyszczonym z płytki bakteryjnej.
Do wykonania zabiegu wykorzystaj Instrukcję użytkowania pasty profilaktycznej Mi Pastę Plus.
Uwaga. Gotowość do wykonania zabiegu zasygnalizuj przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZNCP. Przystąp do wykonania zadania po uzyskaniu zgody i w obecności Egzaminatora.
Wykonanie zabiegu udokumentuj wpisem w Karcie historii choroby.
Jako osoba wykonująca zabieg podpisz się imieniem i nazwiskiem "Anna Nowak".
Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie potrzebne druki znajdują się w arkuszu. Po zakończeniu egzaminu pozostaw go na biurku. Zadanie wykonaj zgodnie z procedurami, uwzględniając zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:
- ocena stanu jamy ustnej pacjentki
- obliczony wskaźnik PUWp
- zalecenia pozabiegowe i higieniczne dla pacjentki
- Karta historii choroby
- uporządkowane stanowisko pracy oraz
- przebieg wykonania zabiegu profilaktycznego - okładów na łyżkach jednorazowych pastą profilaktyczną Mi Pastę Plus.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z14