LOGOWANIE

BETONIARZ-ZBROJARZ- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. rozpoznawać obiekty budowlane, poszczególne elementy budynku i ich funkcje oraz technologie budowlane;
1.2. rozpoznawać podstawowe materiały budowlane, określać ich cechy techniczne oraz zastosowanie;
1.3. rozróżniać części składowe dokumentacji projektowej i posługiwać się nimi, a w szczególności opisem technicznym i rysunkami architektoniczno-budowlanymi, w zakresie odczytywania rodzaju materiałów, położenia, wymiarów i kształtu poszczególnych elementów budowlanych;
1.4. rozróżniać rodzaje, odmiany i cechy techniczne betonów;
1.5. stosować zasady sporządzania i transportowania mieszanki betonowej;
1.6. rozróżniać klasy i gatunki stali zbrojeniowej oraz wskazywać zasady jej magazynowania i transportowania;
1.7. odczytywać rysunki konstrukcyjne betonowych i żelbetowych elementów budowlanych;
1.8. wskazywać zasady zbrojenia różnych elementów konstrukcyjnych monolitycznych i prefabrykowanych;
1.9. wskazywać zasady wykonywania, przygotowania i usuwania prostych deskowań i form;
1.10. określać zasady przygotowania i montażu prętów zbrojenia oraz transportu, magazynowania i montażu gotowych szkieletów zbrojeniowych;
1.11. stosować zasady układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniach i formach oraz zasady pielęgnacji i przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
1.12. wskazywać zasady wykonywania robót beto-niarskich w warunkach zimowych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać materiały, narzędzia i sprzęt stosowane w robotach zbrojarskich i betoniarskich;
2.2. obliczać ilość poszczególnych składników do przygotowania mieszanki betonowej i zapraw na podstawie receptury i przybliżonych metod ustalania składu mieszanki;
2.3. określać konsystencję zapraw i mieszanki betonowej na podstawie wyników badań;
2.4. kalkulować koszty i obliczać należność za wykonaną pracę.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót zbrojarskich i betoniarskich;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót zbro-jarskich i betoniarskich;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót zbrojarskich i betoniarskich.