LOGOWANIE

FOTOGRAF- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FOTOGRAF:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, pojęcia, sformułowania, symbole i określenia z zakresu fotografii i fotografowania;
1.2. rozróżniać techniki zdjęciowe z uwzględnieniem stosowanego sprzętu fotograficznego oraz materiałów światłoczułych;
1.3. rozróżniać funkcje i kierunki oświetlenia oraz rodzaje planów zdjęciowych na podstawie opisu, schematu, fotografii;
1.4. rozróżniać aparaty fotograficzne oraz elementy ich budowy z uwzględnieniem funkcji;
1.5. rozpoznawać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe w zależności od przeznaczenia i właściwości, na podstawie budowy i informacji producenta;
1.6. rozróżniać procesy obróbki materiałów fotograficznych;
1.7. rozpoznawać sprzęt i urządzenia stosowane w pracach fotograficznych z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać sprzęt fotograficzny oraz urządzenia w zależności od rodzaju wykonywanych prac fotograficznych;
2.2. dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe z uwzględnieniem ich przeznaczenia i warunków oświetleniowych;
2.3. dobierać źródła światła, sposoby oświetlenia i parametry naświetlania w zależności od techniki zdjęciowej, warunków wykonywania zdjęć i rodzaju materiałów fotograficznych;
2.4. wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
2.5. dobierać składniki chemiczne do sporządzenia roztworu do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
2.6. dobierać metody i narzędzia do cyfrowego przetwarzania obrazów.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac fotograficznych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac fotograficznych;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas prac w laboratorium fotograficznym;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac fotograficznych.