LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35551 - Na podstawie zamieszczonej tabeli określ metodę ustalania wielkości dostawy stosowaną przez ciast...
 • Pytanie nr 35552 - Aby ustalić optymalną wielkość dostawy materiałów, zapewniającą minimalizację kosztów ich dostaw ...
 • Pytanie nr 35553 - W którym typie produkcji występuje uniwersalny park maszynowy?
 • Pytanie nr 35554 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 35555 - Rozkład biologiczny odpadów w określonych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów określa si...
 • Pytanie nr 35556 - Który znak jest przyznawany przez jednostki akredytacyjne Komisji Europejskiej produktom ekologic...
 • Pytanie nr 35557 - Który z wymienionych systemów informatycznych jest wykorzystywany do ustalania potrzeb materiałow...
 • Pytanie nr 35558 - Określ na podstawie struktury wyrobu, ile szpulek nici potrzeba do wyprodukowania 1 200 szt. obru...
 • Pytanie nr 35559 - Na podstawie tygodniowego planu sprzedaży wyrobów gotowych, zamieszczonego w tabeli, określ wielk...
 • Pytanie nr 35560 - Przedsiębiorstwo produkcyjne 3 lata temu zakupiło tokarkę o wartości początkowej 120 000,00 zł. J...
 • Pytanie nr 35561 - Całkowity koszt stały wytworzenia 200 szt. szafek na obuwie wynosi 10 000,00 zł, a jednostkowy ko...
 • Pytanie nr 35562 - W celu udokumentowania przekazania materiałów z magazynu do produkcji magazynier powinien wypełni...
 • Pytanie nr 35563 - Zestawienie ilości wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów potrzebnych do wytworzen...
 • Pytanie nr 35564 - Która grupa towarów powinna być zamawiana zgodnie z systemem zapasu jednookresowego?
 • Pytanie nr 35565 - Magazyn składa zamówienia na materiały zgodnie z systemem ciągłego przeglądu. W systemie tym punk...
 • Pytanie nr 35566 - Która z metod wydań magazynowych uwzględnia datę ważności towaru?
 • Pytanie nr 35567 - Ile wynosi wskaźnik rotacji zapasów, jeżeli miesięczny popyt kształtuje się na poziomie 24 000 sz...
 • Pytanie nr 35568 - Korzystając z zamieszczonej tabeli, wskaż przenośnik, który należy zastosować do transportu jedno...
 • Pytanie nr 35569 - W którym rodzaju budowli magazynowej przechowywane jest paliwo ciekłe?
 • Pytanie nr 35570 - Który ze znaków, umieszczony na opakowaniu, nie określa warunków przechowywania ładunku?
 • Pytanie nr 35571 - W którym magazynie najefektywniej wykorzystywana jest przestrzeń w strefie składowania?
 • Pytanie nr 35572 - Która technologia składowania zapewni najwyższy współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowe...
 • Pytanie nr 35573 - Ile palet o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm należy użyć do sformowania ładunku składającego się z 7...
 • Pytanie nr 35574 - Przykładem opakowania zbiorczego jest
 • Pytanie nr 35575 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 35576 - Jakie mogą być maksymalne wymiary podstawy kartonu umieszczonego na palecie typu EUR, jeżeli ładu...
 • Pytanie nr 35577 - Koszt formowania jednej paletowej jednostki ładunkowej (pjł) wynosi 1,60 zł. Magazyn na swoje usł...
 • Pytanie nr 35578 - Magazyn wypożyczył 3 owijarki do palet oraz 2 urządzenia do taśmowania na okres 30 dni. Oblicz na...
 • Pytanie nr 35579 - Dokument przesunięcie międzymagazynowe (MM) wypełnia się przy
 • Pytanie nr 35580 - W ciągu godziny przy użyciu frezarki wykonuje się 1 000 szt. wkrętów. Oblicz wskaźnik wykorzystan...
 • Pytanie nr 35581 - W którym punkcie rozdzielającym zapasy umieszczone są najbliżej konsumenta?
 • Pytanie nr 35582 - Dla bezpośredniego kanału dystrybucji charakterystyczna jest relacja
 • Pytanie nr 35583 - Strategia dystrybucji selektywnej jest stosowana przy sprzedaży produktów
 • Pytanie nr 35584 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 35585 - Przedsiębiorstwo dystrybuuje wytwarzany produkt z magazynu fabrycznego do czterech magazynów loka...
 • Pytanie nr 35586 - System informatyczny DRP wykorzystywany jest do planowania
 • Pytanie nr 35587 - Odczyt zawartości informacyjnej znacznika RFID następuje przez przejście oznaczonego ładunku prze...
 • Pytanie nr 35588 - Do funkcji pomocniczych centrum dystrybucji należy
 • Pytanie nr 35589 - Ustal na podstawie danych zawartych w tabeli, który z magazynów nie zaspokoił potrzeb rynku w cze...
 • Pytanie nr 35590 - Który spośród podanych dokumentów potwierdzających transakcję kupna-sprzedaży zawiera między inny...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ