LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35911 - Pracownik ochrony osobistej ma prawo odstąpić od wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem o...
 • Pytanie nr 35912 - Miejsce w szyku ochronnym zaznaczone znakiem X na schemacie zajmuje
 • Pytanie nr 35913 - Ochronę osobistą osoby szczególnie zagrożonej atakiem organizuje się w formie
 • Pytanie nr 35914 - Pracownik ochrony osobistej nie może użyć kajdanek w celu
 • Pytanie nr 35915 - Znakiem X na schemacie zaznaczono pierścień ochrony
 • Pytanie nr 35916 - Aby obliczyć aktualną wartość jednostki obliczeniowej należy
 • Pytanie nr 35917 - Dokument zawierający sposób niejawnego porozumiewania się uczestników konwoju za pomocą środków ł...
 • Pytanie nr 35918 - Największe ryzyko ataku na ochranianą osobę następuje w chwili
 • Pytanie nr 35919 - Wobec osoby, która na wezwanie pracownika ochrony osobistej nie podporządkowała się wezwaniu do z...
 • Pytanie nr 35920 - Członkowie służb porządkowych imprezy masowej powinni bezpośrednio współpracować
 • Pytanie nr 35921 - Do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, wydanego przez organizatora imprezy masowej obowi...
 • Pytanie nr 35922 - Ilu członków służby porządkowej i informacyjnej należy wyznaczyć do zabezpieczenia imprezy masowe...
 • Pytanie nr 35923 - Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie...
 • Pytanie nr 35924 - Obowiązkiem członka służby informacyjnej imprezy masowej nie jest
 • Pytanie nr 35925 - Współpraca służb porządkowo-informacyjnych imprezy masowej z jednostkami ochrony przeciwpożarowej...
 • Pytanie nr 35926 - Z punktu widzenia bezpieczeństwa, "obiektowy magazyn broni" powinien być zlokalizowany w strefie ...
 • Pytanie nr 35927 - Określ, kto jest bezpośrednim przełożonym starszego wartownika - konwojenta w strukturach wewnętr...
 • Pytanie nr 35928 - Za dyscyplinę wykonywania zadań ochronnych podczas zmiany odpowiada bezpośrednio
 • Pytanie nr 35929 - Do zakresu obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę na posterunku stałym przy bramie wjazd...
 • Pytanie nr 35930 - Z jakiego kierunku istnieje największe prawdopodobieństwo penetracji obiektu?
 • Pytanie nr 35931 - Zgodnie z obowiązującym przepisami, do obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zalicza się...
 • Pytanie nr 35932 - W przypadku stwierdzenia obecności przedmiotu niewiadomego pochodzenia, na podstawie wyglądu któr...
 • Pytanie nr 35933 - W hipermarkecie zauważono wzrost kradzieży kosmetyków poprzez wyjmowanie ich z opakowań. Które z ...
 • Pytanie nr 35934 - W skład obowiązkowej dokumentacji prowadzonej przez wewnętrzne służby ochrony nie wchodzi
 • Pytanie nr 35935 - Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i imienia w granicach chronionych obiektów ...
 • Pytanie nr 35936 - M Po użyciu środka przymusu bezpośredniego ze skutkiem szczególnym pracownik ochrony ma obowiązek...
 • Pytanie nr 35937 - W strefie peryferyjnej mogą przebywać
 • Pytanie nr 35938 - Po ilu dniach przechowywania przez organizatora imprezy masowej zarejestrowanego zapisu z urządze...
 • Pytanie nr 35939 - Po wygenerowaniu sygnału alarmowego przez centralę sygnalizacji pożaru, pracownik ochrony pełniąc...
 • Pytanie nr 35940 - Poza granicami chronionych obiektów, obszarów bądź urządzeń, każdy pracownik ochrony ma prawo do...
 • Pytanie nr 35941 - Zabezpieczeniem technicznym nie jest
 • Pytanie nr 35942 - W jednostkach obliczeniowych (j.o.) określa się
 • Pytanie nr 35943 - Transport wartości pieniężnych w ilości 17 jednostek obliczeniowych powinien być ochraniany przez...
 • Pytanie nr 35944 - Bankowozem typu A bez potrzeby użycia pojazdu ubezpieczającego można przewozić wartości pieniężne...
 • Pytanie nr 35945 - Do środków ochrony osobistej konwojenta zalicza się
 • Pytanie nr 35946 - W przypadku ostrzelania konwoju "na trasie" w formie zasadzki, w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 35947 - W przypadku nagłej choroby dowódcy konwoju podczas transportu wartości pieniężnych dwoma pojazdam...
 • Pytanie nr 35948 - Tożsamość cudzoziemca można ustalić na podstawie
 • Pytanie nr 35949 - Którego z wymienionych czynników nie musi uwzględniać osoba organizująca konwój wartości pieniężn...
 • Pytanie nr 35950 - Jaka jest maksymalna wartość konwojowanego mienia, wyrażona w jednostkach obliczeniowych, którą m...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ