LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 36191 - Która konwencja reguluje czas pracy załóg pojazdów ciężarowych w Europie?
 • Pytanie nr 36192 - Zgodnie z którą formułą handlową Incoterms 2010 sprzedający zobowiązany jest pozostawić towar do ...
 • Pytanie nr 36193 - Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu transportowym, oznacza
 • Pytanie nr 36194 - Która gałąź transportu zapewnia dostawy typu "door-to-door"?
 • Pytanie nr 36195 - Który typ nadwozia samochodu ciężarowego należy zastosować do przewozu paliwa luzem?
 • Pytanie nr 36196 - Jaką maksymalną pracę przewozową wyrażoną w tonokilometrach (tkm) może wykonać dziennie przedsięb...
 • Pytanie nr 36197 - Jakie grupy czynności składają się na proces transportowy?
 • Pytanie nr 36198 - W magazynie należy rozładować 375 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Cykl transportowy jedne...
 • Pytanie nr 36199 - Jaką odległość w ciągu 3 h i 24 min pokona pojazd poruszający się ze średnią prędkością 70 km/h?...
 • Pytanie nr 36200 - Odległość z Kruszwicy do Gdańska wynosi 225 km. Ładunek powinien być na placu składowym w Gdańsku...
 • Pytanie nr 36201 - Określ, uwzględniając normy czasu pracy i przerw kierowcy, najkrótszy czas potrzebny do wykonania...
 • Pytanie nr 36202 - Który system wysyłania danych stosowany jest do automatycznej rejestracji jednostek logistycznych...
 • Pytanie nr 36203 - Na podstawie fragmentu tarczy tachografu analogowego ustal, z jaką maksymalną prędkością poruszał...
 • Pytanie nr 36204 - Urządzeniem przedstawionym na zdjęciu jest
 • Pytanie nr 36205 - Który kod kreskowy stosowany jest do oznaczania opakowań zbiorczych produktów?
 • Pytanie nr 36206 - Forma graficznego zapisu informacji w postaci dwuwymiarowych obrazków złożonych z czarno-białych ...
 • Pytanie nr 36207 - Ile wynosi współczynnik wypełnienia objętościowego pojazdu o pojemności 100 m\ do którego załadow...
 • Pytanie nr 36208 - Przedsiębiorstwo transportowe ma swoje oddziały w czterech województwach. Oceń, który oddział w I...
 • Pytanie nr 36209 - Całkowita ładowność 20-tonowego pojazdu, który dostarczył do odbiorcy towar o masie 18 ton, a w d...
 • Pytanie nr 36210 - Jak nazywa się szczegółowy wykaz ładunku statku z podaniem numerów konosamentów, znaków i ilości ...
 • Pytanie nr 36211 - Korzystając z zamieszczonej tabeli, ustal najniższy koszt przewozu 10-paletowych jednostek ładunk...
 • Pytanie nr 36212 - Na rysunku przedstawiono fragment listu przewozowego stosowanego w transporcie
 • Pytanie nr 36213 - List przewozowy CMR jest dokumentem stosowanym w transporcie
 • Pytanie nr 36214 - Który list przewozowy powinien sporządzić nadawca, wysyłając ładunek koleją z Polski do Mongolii?...
 • Pytanie nr 36215 - Cena przewozu 1 tony ładunku na odległość 1 kilometra wynosi 0,30 zł. Oblicz łączny koszt przewoz...
 • Pytanie nr 36216 - Przedsiębiorstwo transportowe osiąga zysk jednostkowy na poziomie 0,15 zł/tkm. W celu osiągnięcia...
 • Pytanie nr 36217 - Jeżeli na rynku usług transportowych popyt zaczyna znacznie przewyższać podaż, to ceny za przewoz...
 • Pytanie nr 36218 - Na rysunku przedstawiono fragment wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu
 • Pytanie nr 36219 - Który model organizacji zadań transportowych posiada punkty przeładunkowe, w których towary, któr...
 • Pytanie nr 36220 - Rysunek przedstawia proces dostarczenia towaru. Który element procesu transportowego powinien zna...
 • Pytanie nr 36221 - Sposób oznakowania i warunki przewozu materiałów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego r...
 • Pytanie nr 36222 - Która umowa określa normy, jakie muszą spełniać środki transportu do przewozu szybko psujących si...
 • Pytanie nr 36223 - Który rysunek przedstawia tranzyt bezpośredni przez państwo trzecie?
 • Pytanie nr 36224 - Które urządzenie transportu technologicznego przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 36225 - Do załadunku poziomego środków transportu drogowego na wagony kolejowe stosowane są
 • Pytanie nr 36226 - Zdjęcie przedstawia przygotowanie ładunku do przewozu w systemie
 • Pytanie nr 36227 - Który kontener należy zastosować do przewozu maszyny budowlanej o wymiarach 11,5 x 2,4 x 2,8 m (d...
 • Pytanie nr 36228 - Wagon przedstawiony na zdjęciu nie może być zastosowany do przewozu
 • Pytanie nr 36229 - Zgodnie z przepisami umowy dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych, cysterna do przewozu b...
 • Pytanie nr 36230 - Określ maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować pojazdem o dopuszczalnej masie całko...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ