LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4181 - Budżet państwa uchwalany jest w formie
 • Pytanie nr 4182 - Która zasada wymaga prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy sprawozdaw...
 • Pytanie nr 4183 - Różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów to wynik
 • Pytanie nr 4184 - Grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony podlegają inwentaryzacji drogą...
 • Pytanie nr 4185 - Weksle własne stanowią dla jednostki
 • Pytanie nr 4186 - Jak długo zgodnie z przepisami prawnymi dokumentacja płacowa powinna być przechowywana od ustania...
 • Pytanie nr 4187 - Do długoterminowych papierów wartościowych o charakterze wierzytelnościowym zalicza się
 • Pytanie nr 4188 - Różnice inwentaryzacyjne rozlicza się
 • Pytanie nr 4189 - Wycena rozchodu materiałów według metody LIFO w warunkach inflacji
 • Pytanie nr 4190 - Zasada ciągłości zakłada, iż
 • Pytanie nr 4191 - Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej ujawni błędy dotyczące
 • Pytanie nr 4192 - Przedstawiony dokument to
 • Pytanie nr 4193 - Jednostkowy koszt własny sprzedaży wyrobu wynosi 800 zł, narzut zysku stanowi 20% ceny sprzedaży....
 • Pytanie nr 4194 - Przedstawiony fragment elementu sprawozdania finansowego to
 • Pytanie nr 4195 - Odpisanie należności nieściągalnych stanowi
 • Pytanie nr 4196 - Księgi rachunkowe obejmują między innymi
 • Pytanie nr 4197 - Naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań stanowią
 • Pytanie nr 4198 - Przedsiębiorstwo poniosło w bieżącym okresie następujące koszty: - materiały bezpośrednie 11 000 ...
 • Pytanie nr 4199 - Chronologiczny zapis operacji gospodarczych dokonywany jest
 • Pytanie nr 4200 - Na podstawie zapisów na kontach ustal wartość należności na dzień bilansowy.
 • Pytanie nr 4201 - Saldo kredytowe konta "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" informuje
 • Pytanie nr 4202 - Otrzymanie czeku rozrachunkowego od kontrahenta ewidencjonuje się na kontach
 • Pytanie nr 4203 - Na zapas materiału "A" składają się trzy kolejne dostawy: dostawa I 150 szt. zakupionych po 10 zł...
 • Pytanie nr 4204 - Dumping jest to
 • Pytanie nr 4205 - W jednostce handlu detalicznego na podstawie spisu z natury stwierdzono następujące różnice inwen...
 • Pytanie nr 4206 - Na podstawie zapisów na kontach ustal wartość odchyleń przypadających na zużyte materiały.
 • Pytanie nr 4207 - Na podstawie przedstawionego fragmentu wyciągu bankowego dokonano księgowań. Wskaż poprawną ewide...
 • Pytanie nr 4208 - Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrażają zdrowiu...
 • Pytanie nr 4209 - Przedstawiony dowód księgowy zawiera błąd, polegający na
 • Pytanie nr 4210 - Przedstawiony fragment dowodu księgowego to
 • Pytanie nr 4211 - Jeżeli zysk na działalności operacyjnej w spółce akcyjnej wynosi 85 000 zł, przychody finansowe 1...
 • Pytanie nr 4212 - Wartości początkowej przyjętego do używania środka trwałego nie powiększa
 • Pytanie nr 4213 - Storno czerwone jest to
 • Pytanie nr 4214 - Na jakich kontach księgowych należy zadekretować przedstawiony dowód księgowy?
 • Pytanie nr 4215 - Zrealizowaną marżę w handlu ewidencjonuje się na kontach księgowych
 • Pytanie nr 4216 - Przedsiębiorstwo posiada następujące składniki aktywów - środki trwale 25 000 zł - zapasy 12 000 ...
 • Pytanie nr 4217 - Wybrane konta księgowe wykazują następujące obroty (przedstawione poniżej). Na podstawie zapisów ...
 • Pytanie nr 4218 - Nadwyżka sumy wekslowej weksla obcego nad kwotą należności, którą nim uregulowano, stanowi
 • Pytanie nr 4219 - Otrzymane odszkodowanie za zniszczone w wyniku pożaru magazynu materiały powiększy
 • Pytanie nr 4220 - Wpływ na rachunek bieżący kwoty przyznanego przez bank kredytu spowoduje w bilansie jednostki gos...
 • Pytanie nr 4221 - Przedsiębiorstwo nabyło środek trwały o wartości początkowej 10 000 zł, Środek będzie amortyzowan...
 • Pytanie nr 4222 - Według złotej zasady bilansowej
 • Pytanie nr 4223 - Rentowność majątku przedsiębiorstwa informuje
 • Pytanie nr 4224 - Pracownik podczas wykonywania prac biurowych może ulec porażeniu prądem w przypadku
 • Pytanie nr 4225 - Na podstawie przedstawionego dekretu dowodu księgowego ustal, treść operacji
 • Pytanie nr 4226 - Oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych ...
 • Pytanie nr 4227 - Cegielnia wyprodukowała 2 000 sztuk cegły dziurawki i 1 000 sztuk cegły pełnej. Współczynniki kal...
 • Pytanie nr 4228 - Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę zawodową nazywa się
 • Pytanie nr 4229 - Wartość początkową obrabiarki wyceniono na kwotę 16 500 zł. Ile wynosiła cena zakupu netto, jeśli...
 • Pytanie nr 4230 - W maju przedsiębiorstwo wykonało zlecenie produkcyjne na 5 sztuk dźwigów osobowych. Ustal jednost...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ