LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2008

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4351 - Który ze znaków ostrzega przed promieniami lasera?
 • Pytanie nr 4352 - Którym symbolem oznacza się najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe czynników szkodliwych?
 • Pytanie nr 4353 - Ergonomia koncepcyjna zajmuje się
 • Pytanie nr 4354 - Znak ostrzegawczy przedstawiony na rysunku należy umieszczać w miejscach, w których występuje
 • Pytanie nr 4355 - Który z poniższych rysunków jest rysunkiem złożeniowym?
 • Pytanie nr 4356 - Który z rysunków przedstawia operację frezowania?
 • Pytanie nr 4357 - Który z przedmiotów ma otwór o przekroju poprzecznym kwadratowym?
 • Pytanie nr 4358 - Jaka jest, odczytana z rysunku, zbieżność stożka o długości 25 mm?
 • Pytanie nr 4359 - Chropowatość powierzchni podstawy przedmiotu przedstawionego na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 4360 - Czy, zgodnie z przepisami, młodociany pracownik może rozpocząć prace o godzinie 6.00 , jeżeli pop...
 • Pytanie nr 4361 - Ile umywalek powinno być zainstalowanych w zakładzie w umywalni, z której korzysta 35 mężczyzn za...
 • Pytanie nr 4362 - Czas pracy kobiety w ciąży pracującej przy monitorze ekranowym nie może przekroczyć dziennie
 • Pytanie nr 4363 - Ustal główną przyczynę wypadku na podstawie opisu zdarzenia.
 • Pytanie nr 4364 - Które z działań profilaktycznych nie jest odpowiednie do opisanego zdarzenia wypadkowego?
 • Pytanie nr 4365 - Podczas przenoszenia tarcicy za pomocą żurawia nastąpiło wysunięcie się krawędziaka. Krawędziak s...
 • Pytanie nr 4366 - Na poniższym rysunku zilustrowano zalecaną wysokość pola pracy w pozycji stojącej. Do którego rod...
 • Pytanie nr 4367 - Na stanowiskach pracy wykonano pomiary Emin minimalne natężanie oświetlenia) oraz Eśr (średnie na...
 • Pytanie nr 4368 - Które z rozwiązań techniczno-organizacyjnych A, B, C, D pomieszczenia laboratoryjnego z urządzeni...
 • Pytanie nr 4369 - Który z systemów wentylacji zapewni najskuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdr...
 • Pytanie nr 4370 - W oddawanym do użytku budynku znajdują się pomieszczenia o powierzchni 64 metrów kwadratowych każ...
 • Pytanie nr 4371 - Tokarkę uniwersalną pociągową, przedstawioną na rysunku, przed oddaniem do eksploatacji należy be...
 • Pytanie nr 4372 - Pracownik zatrudniony na stanowisku piaskowacza narażony jest na działanie pyłu wolnej krzemionki...
 • Pytanie nr 4373 - Jakie mogą być przyczyny wystąpienia u pracownika łzawienia i zaczerwienienia powiek oraz spojówe...
 • Pytanie nr 4374 - U osób pracujących w temperaturze powietrza około 4 stopni C i posługujących się narzędziami wywo...
 • Pytanie nr 4375 - Na skutek awarii urządzeń odpylających na stanowisku pracy wzrosło stężenie pyłów gipsu, przekrac...
 • Pytanie nr 4376 - Oceń korzystając z poniższej tabeli, obciążenie monotypią pracownika wydziału montażu, którego pr...
 • Pytanie nr 4377 - Jeżeli wartość dopuszczalna hałasu na stanowisku pracy wynosi 85 dB, a wartość rzeczywista 88 dB,...
 • Pytanie nr 4378 - Na stanowisku spawacza stwierdzono średnie stężenie tlenku żelaza równe 4,3 mg/m3 przy NDS = 5 mg...
 • Pytanie nr 4379 - W ciągu roku w zakładzie doszło do 15 wypadków, a liczba straconych przez pracowników poszkodowan...
 • Pytanie nr 4380 - Wskaż grupę wiekową pracowników, którą należy objąć szczególnym nadzorem oraz efektywniej szkolić...
 • Pytanie nr 4381 - Które drzwi rozsuwane mogą znajdować się przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku?
 • Pytanie nr 4382 - W jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej pracuje 200 osób. Przepisy wymagają, by szerokość poziome...
 • Pytanie nr 4383 - Odczytaj z wykresu ile wynosi maksymalny czas ekspozycji w środowisku zimnym, jeżeli wartość wska...
 • Pytanie nr 4384 - Wysokość pomieszczenia pracy stałej, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna b...
 • Pytanie nr 4385 - Rysunek przedstawia wymiary stanowiska do pracy siedzącej. Wymiar "a" oznacza
 • Pytanie nr 4386 - Na którym rysunku przedstawiono schematycznie sytuację, w której może wystąpić zagrożenie obcięci...
 • Pytanie nr 4387 - Odległość między sąsiednimi stanowiskami pracy przy komputerach z monitorami ekranowymi przy taki...
 • Pytanie nr 4388 - Który środek ochrony indywidualnej zminimalizuje przenikanie zanieczyszczeń do układu oddechowego...
 • Pytanie nr 4389 - Ubranie i sprzęt ochronny przedstawione na rysunku przeznaczone są do pracy
 • Pytanie nr 4390 - Masarz (rzeźnik) powinien być zaopatrzony w odzież ochronną zabezpieczającą przed
 • Pytanie nr 4391 - Dobór środków ochrony indywidualnej powinien przebiegać według kryteriów analizowanych w następuj...
 • Pytanie nr 4392 - Jak należy ocenić natężenie wysiłku fizycznego pracownika, którego tętno zmierzone na stanowisku ...
 • Pytanie nr 4393 - Pracownik zatrudniony na stanowisku spawania elektrycznego zaopatrzony został w odzież ochronną i...
 • Pytanie nr 4394 - Osoba przesłuchiwana przez zespół powypadkowy w związku z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypa...
 • Pytanie nr 4395 - W jaki sposób pracownik służby bhp na placu budowy może wchodzić i wychodzić z wykopu?
 • Pytanie nr 4396 - Jaki środek powinno stosować się do gaszenia silników elektrycznych pod napięciem?
 • Pytanie nr 4397 - Przedstawiony na rysunku znak bezpieczeństwa
 • Pytanie nr 4398 - Pracownicy służb bhp, w czasie wykonywania czynności zawodowych, powinni stosować odpowiednie śro...
 • Pytanie nr 4399 - Przewożenie osób na wózku widłowym, jeżeli producent nie przewidział siedzenia dla osoby towarzys...
 • Pytanie nr 4400 - Który program komputerowy może być przydatny do opracowania statystyk i wykresów związanych z pra...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ